Terug
-

Algemene voorwaarden OSR

Datum: 12-10-2020

Oktober 2020
Algemene voorwaarden OSR
(Bijgewerkt op 12 oktober 2020)

Definities

 • Afnemer: elke particulier (handelend in beroep of bedrijf), publiekrechtelijk of privaatrechtelijk rechtspersoon of instelling, die een opdracht heeft verstrekt aan OSR
 • Bijeenkomst: een eenmalige ontmoeting waarin deskundigheidsbevordering centraal staat, niet zijnde een cursus of training.
 • Canvas: het door OSR gebruikte cloud based digitale leermanagementsysteem (LMS) waarin een videoconference systeem BigBlueButton is geïntegreerd
 • Content: de bronnen, in papieren dan wel in digitale vorm, alsmede de bij die bronnen horende metadata, waarvan de intellectuele eigendomsrechten berusten bij OSR of diens licentiegevers en die OSR aan de afnemer (of de cursist) ter beschikking zal stellen krachtens de overeenkomst
 • Cursist: de natuurlijke persoon die op grond van de overeenkomst tussen OSR en de afnemer aan een opleiding van OSR deelneemt
 • Cursus: opleiding van één of twee dagen
 • In company cursus: in opdracht van de afnemer door OSR georganiseerde opleiding voor een door de afnemer aangegeven groep cursisten in besloten kring online of op locatie bij de afnemer, OSR of een derde
 • Kennisnetbijeenkomst: bijeenkomst die OSR organiseert op basis van een lidmaatschap voor (on)bepaalde tijd
 • Leergang: opleiding van drie of meer dagen
 • Open cursus: opleiding door middel van een inschrijving met deelname door cursisten uit verschillende kantoren, bedrijven- en/of organisaties
 • Opleiding: een door OSR online of op locatie van OSR, de afnemer of een derde georganiseerde cursus, training, leergang of bijeenkomst op basis van inschrijving of in company opdracht
 • Opleidingspunten: de punten die voor een gevolgde opleiding kunnen worden toegekend door een beroepsorganisatie, zoals PO-, PE-, MfN-, PWO- of NEVOA-punten.
 • OSR: de als onderwijsinstelling erkende besloten vennootschappen OSR Op Maat B.V. ( KvK 57873968) en/of OSR juridische opleidingen B.V. (KvK 30285082), beiden gevestigd te (3511 MJ) Utrecht, kantoorhoudende aan de Arthur van Schendelstraat 650, en/of één van aan hen gelieerde groepsmaatschappijen
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen OSR en afnemer met betrekking tot een opleiding of andere dienst/product in welke vorm en gesloten op welke wijze dan ook  
 • Schriftelijk: berichtgeving via de post, per fax of per mail
 • Studiemateriaal: al het materiaal dat OSR in het kader van een opleiding in papieren of digitale vorm aan een cursist ter beschikking stelt
 • Training: opleiding van één of twee dagen die zich richt op (beroeps) vaardigheden
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van OSR
   

I. Algemene bepalingen
Artikel 1 Toepasselijkheid


1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten van OSR, offerteaanvragen aan OSR en overeenkomsten tussen OSR en de afnemer. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende en nieuwe (vervolg)overeenkomsten tussen OSR en de afnemer.

1.2 OSR is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. OSR zal wijzigingen van de voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken via haar website en nieuwsbrieven. De gewijzigde voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

1.3 Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de voorwaarden van toepassing. De Voorwaarden zijn eenvoudig online toegankelijk op de website van OSR (www.osr.nl) en zullen op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.

1.4 Aanvullingen en/of afwijkingen op de op dat moment geldende Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.5 Door de afnemer gehanteerde voorwaarden worden door OSR uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij OSR die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

1.6 Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele of overige bepalingen van deze Voorwaarden of Overeenkomst tussen partijen aan. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.7 De algemene bepalingen uit afdeling I zijn naast de bepalingen uit de bijzondere afdelingen (afdeling II en verder) van toepassing, waarbij de bepalingen uit de bijzondere afdelingen prevaleren indien en voor zover (mede) van toepassing.

Artikel 2 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van OSR danwel inschrijving bij of opdracht aan OSR en schriftelijke aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door OSR

2.2 De door OSR gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en/of een aanvaardingstermijn is gesteld. De inhoud van folders, brochures, advertenties reclames, folders, aanbiedingen of reclames bindt OSR niet.

2.3 OSR kan voor toelating eisen stellen aan de cursist, waaronder -maar niet uitsluitend- met betrekking tot de genoten vooropleiding, specialisatiegraad en/of ervaring van de Cursist. OSR heeft te allen tijde het recht om een inschrijving van een cursist te weigeren.

Artikel 3 Prijzen

3.1 De afnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt of door partijen is overeengekomen. Alle door OSR gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2 De prijs is ook volledig verschuldigd bij niet of gedeeltelijk deelnemen aan een opleiding door de cursist. Dit geldt eveneens indien een cursist verhinderd is aan een opleiding deel te nemen.

3.3 OSR behoudt het recht voor haar prijzen te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld.

Artikel 4 Facturering en betaling

4.1 OSR stuurt een factuur per mail aan de afnemer na de totstandkoming van de overeenkomst met de afnemer.

4.2 Betaling van de prijs door de afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door OSR op de factuur aangegeven wijze, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.

4.3 Overschrijding van een betalingstermijn leidt tot verzuim van de afnemer zonder dat een ingebrekestelling is vereist. OSR is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.

4.4 Indien de afnemer niet of niet tijdig betaalt, is aan OSR naast de in artikel 4.3 bedoelde rente vanaf het moment van verzuim tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom en de verschuldigde rente, met een minimum van € 50,00 te vermeerderen met wettelijke rente. De vergoeding voor de buitenrechtelijke incassokosten wordt vermeerderd met de eventueel door OSR verschuldigde BTW in dat kader. Voor zover de afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen de buitengerechtelijke incassokosten die de afnemer verschuldigd is gelijk zijn aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding, zoals is bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, en zal deze eerst verschuldigd zijn nadat de afnemer na het intreden van verzuim vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen.

4.5 De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.6 De afnemer is in geval van verzuim zoals vermeld in artikel 4.3 tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (inclusief werkelijke advocaatkosten) die OSR maakt ten behoeve van de incasso van facturen, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag te vermeerderen met de rente, aan OSR verschuldigd.

4.7 In het geval niet of niet tijdige betaling is OSR gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op afnemer te verhalen.

4.8 In geval van niet of niet tijdige betaling is OSR gerechtigd nakoming van enige verplichting, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het verschaffen van toegang tot een opleiding, jegens de afnemer op te schorten zolang deze niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens OSR, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. OSR is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht

4.9 OSR behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

4.10 Geleverde studiemateriaal of andere producten blijven eigendom van OSR totdat volledige betaling door de afnemer, heeft plaatsgevonden. Het risico van verlies of beschadiging van door OSR geleverde producten gaat op de afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer zijn gebracht.

4.11 (Korting)codes voor een opleiding of opleidingen dienen bij de inschrijving van de opleiding of opdracht vermeld te worden. Het stapelen van codes is niet mogelijk.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst door partijen
 

5.1 OSR streeft ten aanzien van al haar opleidingen altijd de uiterste zorg na.

5.2 De afnemer draagt er jegens OSR zorg voor dat alle gegevens waarvan OSR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan OSR worden verstrekt.

5.3 De afnemer garandeert dat OSR de opdracht kan uitvoeren en draagt er zorg voor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, gebruiksaanwijzingen en instructies die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door OSR beoogde doel aanwezig zijn, ook indien zij niet met name zijn genoemd in de overeenkomst.

5.4 Een login-naam, wachtwoord en/of ander identificatiemiddel mag alleen worden gebruikt door de natuurlijke persoon door wie dit voor de eerste keer is geregistreerd, en uitsluitend voor diens eigen gebruik van de online toegang tot de opleiding.

5.5 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst alle benodigde gegevens zoals vermeld in dit artikel en de verplichtingen als vermeld deze voorwaarden niet (tijdig) aan OSR zijn verstrekt, heeft OSR het recht de uitvoering van haar verplichting op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij OSR gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 6 Online opleiding

6.1 De opleiding die on-demand wordt aangeboden is gedurende het jaar waarin de inschrijving hiervoor heeft plaatsgevonden, beschikbaar voor gebruik. De afnemer heeft geen recht op teruggave van de cursusprijs indien de cursist binnen deze termijn geen gebruik maakt van de opleiding.

6.2 Een opleiding kan enkel online teruggekeken worden, indien dit uitdrukkelijk bij de opleiding is vermeld.

6.3 De cursist volgt de door OSR voorafgaand aan de opleiding verstrekte instructies voor wat betreft (onder meer) de link naar de online opleiding, het inloggen, het testen van de verbinding en eventueel het vereiste van een webcam/microfoon.

6.4 De afnemer of cursist zal zelf tijdig zorgdragen voor onder meer apparatuur (tablet / laptop / desktop en webcam en microfoon), programmatuur, een goed werkende internetverbinding en adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen om de opleiding te kunnen volgen. De cursist zal voorts zorgdragen voor het gebruik van de voor het volgen van de opleiding vereiste instellingen.

6.5 OSR kan niet garanderen dat de programmatuur of software van Canvas of ander systeem foutvrij is, zonder onderbreking zal werken of dat gebreken in programmatuur onmiddellijk gecorrigeerd zullen worden. OSR kan ook niet garanderen dat er geen technische storingen zullen optreden.

6.6 OSR kan in geen geval worden aangesproken op een gebrekkige verbinding en andere ongemakken bij het volgen van een opleiding indien cursist niet voldoet aan het in dit artikel over deelname aan een opleiding bepaalde en/ of technische aanwijzingen van medewerkers van OSR niet volgt.

Artikel 7 Deelnamecertificaten

7.1 OSR kan opleidingspunten toekennen aan het volgen van een opleiding. Een opleiding waarvoor deze punten kunnen worden toegekend, wordt vooraf uitdrukkelijk als zodanig aangekondigd.

7.2 Indien de cursist kwalificeert voor het ontvangen van punten en aan alle vereisten heeft voldaan, zal OSR een deelnamecertificaat aan de cursist uitreiken, inclusief een bewijs van de behaalde punten. Cursist zal hiertoe op de daarvoor door OSR voorgeschreven wijze bewijzen dat hij de opleiding volledig heeft gevolgd. In geval van afstandsonderwijs dient de cursist bovendien nog aan het eind van de opleiding een korte toets met goed gevolg af te leggen.

7.3 OSR behoudt zich het recht voor om geen deelnamecertificaat en/of opleidingspunten aan de cursist toe te kennen indien zij vermoedt dat er sprake is van misbruik, fraude of oneigenlijke of onvolledige deelname aan een opleiding.
 

Artikel 8 Aansprakelijkheid en schade

8.1 Ondanks de inspanningsverplichting zoals vermeld in artikel 5.1, kan OSR niet instaan voor onjuistheden, onrechtmatigheden, onvolledigheden of andere gebreken (in de meest ruime zin des woords) van de opleiding, studiemateriaal of andere aangeboden dienst of product. Eventuele aansprakelijkheid van OSR voor mogelijke schade als gevolg hiervan is uitdrukkelijk volledig uitgesloten.

8.2 De afnemer vrijwaart OSR voor alle aanspraken van derden (inclusief de cursist en klanten van de afnemer) die verband houden met het gebruik door de afnemer van de uit hoofde van de overeenkomst door OSR geleverde diensten en/of producten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die OSR in verband met dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

8.3 OSR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor OSR aantoonbaar kenbaar behoorde te zijn.

8.4 OSR is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of samenhangend met

(i) het (al dan niet tijdelijk) niet-toegankelijk zijn van een online opleiding(materiaal), documentatie, andere dienst/product en/of content door storing of buitenwerkstelling van apparatuur, programmatuur en faciliteiten die voor het ter beschikking stelling van de online opleiding(materiaal), documentatie, andere dienst/product en/ of content worden gebruikt;

(ii) het gebruik van een online opleiding (materiaal), documentatie, andere dienst/product en/ of content; of

(iii) indien door het intrekken van de aan OSR verleende licenties of het niet langer beschikbaar zijn van de door OSR gebruikte bronnen, OSR de overeenkomst niet kan nakomen.

8.5 In geval van toerekenbare tekortkoming door OSR is de aansprakelijkheid van OSR beperkt tot de directe schade van de afnemer en tot maximaal de door de afnemer betaalde prijs voor de opleiding, Studiemateriaal en/of andere dienst/product, waarbij bij duurovereenkomsten wordt uitgegaan van het bedrag ter grootte van de prijs die gedurende 3 maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit door de afnemer aan OSR is betaald. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van OSR uit hoofde van de overeenkomst meer dan € 5.000 (vijfduizend euro) per contractjaar.

8.6 Onder directe schade in deze voorwaarden wordt uitsluitend verstaan:

(i) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

(ii) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OSR aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan OSR toegerekend kunnen worden;

(iii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.7 OSR is niet aansprakelijk voor gevolgschade van de afnemer of cursist, waaronder meer -maar niet uitsluitend beperkt tot- winstderving, imagoschade en aanspraken van derden, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

8.8 In het geval van een gebrek aan de zijde van OSR heeft de afnemer niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.

8.9 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient de afnemer OSR hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

8.10 De beperking van aansprakelijkheid van OSR zoals genoemd in dit artikel geldt niet indien aan haar zijde sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt.

9.2 Omstandigheden die in elk geval -maar niet uitsluitend- als overmacht van OSR worden aangemerkt zijn: virusuitbraken, pandemieën, oorlog(gevaar), mobilisatie, oproer, terrorisme, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen, (werk)stakingen of uitsluitingen, (natuur)rampen, brand, overstroming, ongevallen, ziekte en/of ongeval van haar personeel, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van OSR, zoals niet-levering of te late levering van diensten en/of zaken van door OSR ingeschakelde derden.

9.3 Ingeval van overmacht van OSR zal OSR de afnemer hiervan onverwijld op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de mogelijk te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.

9.4 In het geval van overmacht van OSR is OSR gerechtigd de uitvoering van haar prestatie op te schorten danwel een soortgelijke opleiding of dienst /product aan te bieden. Eerst na het verstrijken van een termijn van zes maanden en voor zover geen soortgelijke opleiding, andere dienst /product is of kan worden aangeboden, hebben partijen de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover dit volgens de wet en heersende rechtsopvatting toegestaan is.

9.5 Onder soortgelijke opleiding of andere dienst/product zoals omschreven in dit artikel wordt mede verstaan een andere passende opleiding of online oplossing in plaats van de uitvoering van de prestatie op locatie, tenzij dit van OSR niet verwacht kan worden.

9.6 Overmacht (en gevolgen als opschorting en ontbinding) leidt niet tot enige verplichting van OSR tot schadevergoeding aan de afnemer en/of cursist, ook niet als OSR daardoor enig voordeel geniet zoals in artikel 6:78 BW is bepaald.

Artikel 10 Beëindiging overeenkomst en opschorting

10.1 OSR is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden of op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van OSR om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen, en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:

a. de afnemer tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en zulk een verzuim niet binnen 14 dagen na verzendatum van de ingebrekestelling is opgeheven;

b. na het sluiten van de overeenkomst aan OSR omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen;

c. de afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel haar surseance van betaling wordt verleend;

d. het faillissement van de afnemer is aangevraagd dan wel de afnemer in staat van faillissement is verklaard of Wet Schuldsanering Natuurlijke personen indien het een natuurlijke persoon betreft;

e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de afnemer beslag wordt gelegd

f. de onderneming van afnemer wordt ontbonden, geliquideerd, anderszins beëindigd en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OSR aan een derde wordt overgedragen.

g. de afnemer inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht bedoeld in artikel 11;

h: (bij een natuurlijk persoon) afnemer of cursist komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

10.2 Het in het vorige lid bepaalde laat de mogelijkheid van geheel of gedeeltelijke ontbinding op grond van de wet door OSR onverlet.

10.3 Indien OSR op grond van dit artikel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van het OSR op de afnemer direct opeisbaar.

10.4 De afnemer is bij niet (tijdige) nakoming steeds verplicht aan OSR alle in redelijkheid door het OSR gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, zoals is vermeld onder artikel 4.6 van deze voorwaarden.

10.5 OSR is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

10.6 De mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij hiervan in deze voorwaarden of de overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten -waaronder maar niet beperkt tot, auteursrechten, modellenrechten, databankrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en octrooirechten, en overige rechten op en in verband met opleidingen, diensten, producten, content en programmatuur van OSR en daarmee verband houdende know how- berusten bij OSR en/of haar licentieverleners.

11.2 Onder de voorwaarden van deze voorwaarden en op voorwaarde van volledige en tijdige betaling door de afnemer van de prijs verleent OSR de afnemer een niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht op eigen gebruik van de door OSR (online) geleverde opleiding of dienst en/of aan haar uit hoofde hiervan door OSR ter beschikking gestelde producten, en daarmee verband houdende know-how, een en ander in de meest ruime betekenis, mits de afnemer heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen

11.3 Het is afnemer of cursist niet toegestaan enig in of op de door OSR aan haar geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door OSR (al dan niet digitaal) ter beschikking gestelde opleiding(materiaal), documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van OSR of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

11.4 Het is afnemer en Cursist niet toegestaan om op basis van de door OSR verzorgde opleiding (materiaal) en/of ontwikkelde leerplannen zélf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OSR.

11.5 OSR of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. afnemer en Cursist mogen deze beveiliging niet verwijderen, ontwijken of omzeilen. OSR en haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het type apparaten waarop een Opleidingsproduct of opleiding kan worden gevolgd.

11.6 Het is niet toegestaan om virussen of schadelijke code te uploaden, te hacken of te spammen, noch om Ddos attacks te versturen.

11.7 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal afnemer een direct opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding verschuldigd zijn aan OSR, onverminderd het recht van OSR op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

11.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de overeenkomst.

Artikel 12 Persoonsgegevens

12.1 De afnemer stemt ermee in dat OSR de door haar ontvangen persoonsgegevens van de cursist(en) gebruikt om te informeren over de opleidingen en producten, tenzij hiertegen schriftelijk bezwaar is gemaakt.

12.2 De afnemer en cursist(en) komen ten aanzien van de door hen van OSR ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.

12.3 De door de afnemer en cursist(en) verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van OSR, en verwerkt conform het Privacy Statement van OSR zoals is vermeld op de website van OSR.

Artikel 13 Reclame en verjaring/verval

13.1 Klachten over de verrichtte diensten en/of geleverde zaken dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering schriftelijk gemotiveerd aan OSR via klantenservice@osr.nl te worden gemeld. OSR zal de klacht nauwkeurig onderzoeken en streeft ernaar binnen 14 dagen te antwoorden.

13.2 Bij gebreke van reclame binnen de onder 13.1 genoemde termijn wordt de afnemer geacht akkoord te zijn met de verrichtte dienst en/of het geleverde product en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

13.3 Onverminderd artikel 3.1 van deze voorwaarden geldt dat elk vorderingsrecht van de afnemer vervalt zodra een periode van drie maanden is verstreken na de dag waarop de afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van het vorderingsrecht en de afnemer de desbetreffende vorderingen niet binnen die periode aan OSR schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle aanbiedingen, offertes en andere (rechts)handelingen van OSR en overeenkomsten en verbintenissen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, offerte of (rechts) handeling van OSR en/of overeenkomst of verbintenis, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

II. Open Cursus

Artikel 1 Annulering door OSR en onvoorziene omstandigheden


1.1 OSR kan een open cursus in het geval van onvoldoende aanmeldingen annuleren of wijzigen door middel van het samenvoegen van twee of meerdere cursusgroepen tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende opleiding, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.2 OSR kan de opleiding annuleren of wijzigen door middel van het samenvoegen van cursusgroepen, in het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals (maar niet uitsluitend) het uitvallen van één of meerdere docenten, het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie dan wel een omstandigheid zoals genoemd in artikel I.9.2. van de voorwaarden.

Artikel 2 Annulering door de afnemer of cursist

2.1 Een open cursus kan schriftelijk tot 4 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag worden geannuleerd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. OSR retourneert de cursusprijs onder inhouding van de verschuldigde administratiekosten van € 75,-

2.2 Bij annulering door de afnemer of cursist binnen 4 weken voorafgaand aan de (eerste) cursusdatum is de volledige cursusprijs verschuldigd.

2.3 Annuleringen in geval van leergangen en kennisnetbijeenkomsten (in de zin van een abonnement) via open inschrijvingen geven geen recht op teruggave van de (pro rata) betaalde prijs.

2.4 De afnemer heeft bij open cursus (met uitzondering van leergangen en abonnementen) de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten. In geval van een annuleringsverzekering kan tot 30 minuten voor aanvang van de opleiding, waarvoor de verzekering is afgesloten, deze kosteloos worden geannuleerd. De kosten voor de annuleringsverzekering blijven in dat geval wel verschuldigd.

2.5 Indien blijkt dat de cursist niet in staat is de opleiding bij te wonen kan de afnemer na toestemming van OSR een vervangende cursist van haar kantoor, organisatie of bedrijf hieraan laten deelnemen, mits hij/zij past in de doelgroep van de betreffende opleiding en OSR toestemming hiervoor heeft gegeven. De cursist dient dit uiterlijk 24 uur voor aanvang aan OSR schriftelijk te melden. De mogelijkheid van vervanging kan door OSR worden uitgesloten.

2.6 In het geval een cursist (of diens vervanger) niet bij de opleiding aanwezig is geweest zal OSR het eventueel tijdens de opleiding uitgereikte studiemateriaal of product op verzoek aan de cursist toesturen tegen een vergoeding van de hiervoor door OSR gemaakte kosten.

Artikel 3 Deelname en programma opleiding

3.1 Indien voor het volgen van een opleiding gebruik van een account wordt gemaakt op www.OSR.nl dan is dit account persoonlijk. De cursist is gehouden dit account en het daaraan gekoppelde password geheim te houden. Het is de cursist niet toegestaan om zijn account door derden te laten gebruiken of voor derden beschikbaar te maken. Indien de cursist de indruk heeft dat iemand anders onbevoegd van zijn account gebruik maakt, zal hij/zij dat onmiddellijk melden aan OSR.

3.2 Het cursusprogramma wordt schriftelijk gepubliceerd, onder meer op de website van OSR (www.osr.nl). OSR behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen.

3.3 OSR behoudt zich het recht voor om de inhoud, de datum, het tijdstip, de locatie en/of de vorm (bijvoorbeeld online of fysiek) van de opleiding eenzijdig te wijzigen en aangekondigde docenten te vervangen door andere docenten. In het voorkomende geval zal OSR de cursist daarvan tijdig op de hoogte stellen.

III. In company cursus

Artikel 1 Annulering en beëindiging


1.1 Als de afnemer de opdracht voor een in company cursus annuleert, zijn de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de opdracht aan OSR verschuldigd: - binnen 3 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 50% - binnen 2 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 75% - binnen 1 maand voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 100%

1.2 Bij annulering voor 3 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit is afnemer de tot dan toe door OSR gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd.

1.3 Het is niet mogelijk een annuleringsverzekering voor een in company cursus af te sluiten.

1.4 Artikel II 2.5 is van overeenkomstige toepassing


Artikel 2 Onvoorziene omstandigheden

2.1 Als de afnemer of OSR door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata, de aangekondigde docent(en), de locatie en/of de vorm (bijvoorbeeld online of fysiek) van de opleiding te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de omstandigheid op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de mogelijke wijzigingen en over wat ieder zal doen om de gevolgen te minimaliseren.

IV. Kennisnet Artikel 1 Duur en opzegging

1.1 Een abonnement voor kennisnetbijeenkomsten en/of documentatieabonnement voor kennisnet worden op basis van een lidmaatschap door de afnemer aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Het lidmaatschap kan jaarlijks schriftelijk worden opgezegd vóór 31 december van het kalenderjaar nadat het lidmaatschap in ieder geval een jaar heeft geduurd.

1.2 De annuleringsverzekering als genoemd in artikel II.2.2 van deze algemene voorwaarden kan niet voor een abonnement van kennisnetbijeenkomsten worden afgesloten.

Artikel 2 Prijzen

2.1 Het tarief van kennisnetbijeenkomsten en/of documentatieabonnementen wordt jaarlijks door OSR vastgesteld voor het eerstvolgende kalenderjaar en is verschuldigd voor een heel kalenderjaar voor de cursist die op 1 januari van dat betreffende kalenderjaar staat ingeschreven.

Artikel 3 Annulering en onvoorziene omstandigheden
 

3.1 OSR kan een kennisnetbijeenkomst in het geval van onvoldoende aanmeldingen annuleren of wijzigen door middel van het samenvoegen van twee of meerdere cursusgroepen tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende opleiding, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

3.2 OSR kan de kennisnetbijeenkomst annuleren of wijzigen door middel van het samenvoegen van cursusgroepen, in het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals (maar niet uitsluitend) het uitvallen van één of meerdere docenten, het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie dan wel een omstandigheid zoals genoemd in artikel I.9.2. van de voorwaarden.

3.3 OSR behoudt zich het recht voor om de inhoud, de datum, het tijdstip, de locatie en/of de vorm (bijvoorbeeld online of fysiek) van de bijeenkomst eenzijdig te wijzigen en aangekondigde docenten te vervangen door andere docenten. In het voorkomende geval zal OSR de cursist daarvan tijdig op de hoogte stellen.

3.4 Artikel II 2.5 is van overeenkomstige toepassing.