Terug
-

Algemene voorwaarden OSR

Datum: 02-03-2020

I. Algemene bepalingen

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

afnemer: degene die met OSR een overeenkomst heeft gesloten
cursist: degene die aan een cursus, training, workshop, leergang, maatwerkopdracht of kennisbijeenkomst van OSR deelneemt
digitaal product: een onderling samenhangende hoeveelheid informatie in digitale vorm
documentatieabonnement: periodiek gebundeld verspreiden van (juridische) informatie op basis van een jaarlijks afgesloten abonnement
incompanycursussen: alle opleidingsproducten die OSR exclusief organiseert voor 1 of meer opdrachtgevers
kennisbijeenkomsten: bijeenkomsten die OSR organiseert voor (gespecialiseerde) juristen en waaraan wordt deelgenomen op basis van een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en kennisnetbijeenkomsten waarbij geldt dat sprake is van een lidmaatschap voor bepaalde tijd
leergangen: leertrajecten, bestaande uit drie of meerdere opleidingsdagen en al dan niet afgesloten met een examen
maatwerk: elk opleidingsproduct dat OSR speciaal ontwikkelt en/of uitvoert in opdracht van 1 of meer opdrachtgevers
opdrachtgever: degene die OSR de opdracht geeft voor het ontwikkelen en/of uitvoeren van maatwerk of incompanycursussen
open inschrijvingen: alle cursussen, trainingen en workshops (VSO/PO) en leergangen van OSR waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving, niet zijnde maatwerkopdrachten, incompanycursussen, kennisnetbijeenkomsten en documentatieabonnementen
opleidingsproducten: verzamelnaam voor alle open inschrijvingen, maatwerkopdrachten, leergangen, digitale producten, kennisbijeenkomsten en documentatieabonnementen van OSR
OSR: OSR juridische opleidingen B.V.
PO: Permanente Opleiding
schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per fax of per e-mail;
VSO: Voortgezette Stagiaire Opleiding

2. Toepasselijkheid
1.2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen OSR en afnemer, tenzij schriftelijk afwijkende en/of aanvullende voorwaarden zijn  overeengekomen
1.2.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemer binden OSR niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
I.2.3. Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.
I.2.4. De algemene bepalingen uit afdeling I zijn naast de bepalingen uit de bijzondere afdelingen (afdeling II en verder) van toepassing, waarbij de bepalingen uit de bijzondere afdelingen prevaleren indien en voor zover (mede) van toepassing.

3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
I.3.1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van OSR, inschrijving bij of opdracht aan OSR en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door OSR.

4. Prijzen
I.4.1. Afnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt. De  verschuldigde prijs blijft  bij het gedeeltelijk volgen van een cursus, training, workshop, leergang of kennisbijeenkomst die van als ware de betreffende cursus, training, workshop, leergang of kennisbijeenkomst geheel gevolgd. 
I.4.2. OSR behoudt het recht voor haar prijzen te wijzigen.

5. Facturering en betaling
I.5.1. OSR factureert aan afnemer na totstandkoming van de overeenkomst.
I.5.2. Betaling door afnemer dient te geschieden binnen de betalingstermijn, zoals is vermeld in de factuur.
I.5.3. Bij niet tijdige betaling is afnemer ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is afnemer in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van OSR om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
I.5.4. In het geval niet of niet tijdige betaling is OSR gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op afnemer te verhalen.

6. Overmacht
I.6.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt.
I.6.2. In het geval van overmacht is OSR geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan afnemer en/of cursist verschuldigd, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.

7. Intellectuele eigendomsrechten
I.7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door OSR ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan OSR of aan de licentiegevers van OSR.
I.7.2. Het is afnemer of cursist niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van OSR te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.
I.7.3. Het is afnemer of cursist niet toegestaan om op basis van de door OSR verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zélf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OSR.

8. Persoonsgegevens
I.8.1. OSR gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van afnemers en cursisten om hen te informeren over opleidingsproducten. Afnemers en cursisten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.
I.8.2. Afnemers en cursisten komen ten aanzien van de door hen van OSR ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.

9. Aansprakelijkheid
I.9.1. OSR betracht ten aanzien van al haar opleidingsproducten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is OSR slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door afnemer betaalde prijs.
I.9.2. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is OSR niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen. 
I.9.3. In het geval van een gebrek aan de zijde van OSR heeft afnemer niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.
I.9.4. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient afnemer OSR hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

10. Toepasselijk recht en geschillen
I.10.1. Op de overeenkomst tussen OSR en afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
I.10.2. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Utrecht, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

II. Open inschrijvingen

1. Annulering door OSR

II.1.1. OSR kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus, training, workshop, leergang of kennisnetbijeenkomst annuleren of deze samenvoegen tot uiterlijk 3 weken voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
II.1.2. Binnen 3 weken voor aanvang kan OSR nog een cursus, training, workshop, leergang of kennisnetbijeenkomst annuleren of cursusgroepen samenvoegen in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie.

2. Annulering door cursist of afnemer
II.2.1. De cursist of afnemer is bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen). In dat geval  is hij of zij wel administratiekosten ad € 50,00 verschuldigd en wordt het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten door OSR geretourneerd. Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de eerste cursusdatum (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen) is de  volledige cursusprijs verschuldigd.
Leergangen en kennisbijeenkomsten kunnen niet (tussentijds) worden geannuleerd. Er bestaat in dat geval geen recht op teruggave van het pro rata betaalde cursusgeld.
II.2.2. Indien de cursist of afnemer bij inschrijving een annuleringsverzekering – de kosten hiervoor bedragen 12,5% van de cursusprijs - afsluit, kan hij of zij tot 30 minuten voor aanvang van de cursus, training of workshop waarvoor deze annuleringsverzekering is afgesloten, deze kosteloos annuleren. De kosten voor de annuleringsverzekering blijven in dat geval wel verschuldigd.
II.2.3. De annuleringsverzekering als genoemd in artikel II.2.2. kan niet worden afgesloten voor leergangen en kennisbijeenkomsten.
II.2.4. Indien blijkt dat cursist niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van de cursus, training, workshop of leergang. De mogelijkheid van vervanging kan door OSR worden uitgesloten.
II.2.5. In het geval dat een cursist of diens vervanger niet bij de cursus aanwezig is geweest zal OSR het eventueel tijdens de cursus uitgereikte lesmateriaal op verzoek aan de cursist of diens vervanger toesturen tegen vergoeding van de hiervoor door OSR gemaakte kosten.

3. Cursusprogramma
II.3.1. Het cursusprogramma wordt schriftelijk gepubliceerd, onder meer op de website van OSR (www.osr.nl). OSR behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen.
II.3.2. OSR behoudt zich het recht voor om het tijdstip, de locatie en de plaats van de cursus te wijzigen en aangekondigde docenten te vervangen.

III. Maatwerk en incompanycursussen

1. Prijzen

III.1.1. De tarieven, kosten en betalingsafspraken en overige afspraken met betrekking tot maatwerkopdrachten worden tussen OSR en opdrachtgever steeds vooraf schriftelijk vastgelegd.

2. Annulering en wijziging afspraken
III.2.1. Als opdrachtgever of OSR door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata of van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren.
III.2.2. De ten gevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt.
III.2.3. Als opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:
- binnen 3 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 50%
- binnen 2 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 75%
- binnen 1 maand voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 100%
Bij annulering voor 3 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit is opdrachtgever de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd.
III.2.4. De annuleringsverzekering als genoemd in artikel II.2.2 van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgesloten voor maatwerk of incompanycursussen.

IV. Kennisbijeenkomsten

1. Duur en opzegging

IV.1.1. Kennisnetbijeenkomsten van OSR worden op basis van een lidmaatschap aangegaan voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap, kan steeds worden opgezegd vóór 31 december van het  kalenderjaar nadat het lidmaatschap in ieder geval een jaar heeft geduurd.
IV.1.2. Kennisbijeenkomsten in het kader van Willconnects worden aangegaan voor bepaalde tijd. Het lidmaatschap eindigt automatisch na afloop van de laatste bijeenkomst in die vastgestelde periode.

2. Prijzen
IV.2.1. Het tarief van kennisbijeenkomsten wordt jaarlijks door OSR vastgesteld voor het eerstvolgende kalenderjaar en is verschuldigd voor een heel kalenderjaar voor ieder lid dat op 1 januari van dat betreffende kalenderjaar staat ingeschreven.

V. Documentatieabonnementen

1. Duur en opzegging

V.1.1. Een documentatieabonnement van OSR wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
V.1.2. Een documentatieabonnement kan steeds worden opgezegd vóór 31 december van het kalenderjaar nadat het lidmaatschap in ieder geval een jaar heeft geduurd.
V.1.3. De annuleringsverzekering als genoemd in artikel II.2.2 van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgesloten voor een documentatieabonnementen.

2. Prijzen
V.2.1. Het tarief van documentatieabonnementen wordt jaarlijks door OSR vastgesteld voor het eerstvolgende kalenderjaar en is verschuldigd voor een heel kalenderjaar voor iedere abonnee die op 1 januari van dat betreffende kalenderjaar staat ingeschreven.

OSR juridische opleidingen - Laatst bijgewerkt maart 2020