Terug
-
Gecertificeerde opleidingen met opleidingspunten

Certificering

OSR juridische opleidingen is een gecertificeerd opleidingsdienstverlener. Deze verschillende certificeringen tonen onze expertise en kwaliteit aan. Voor een afgeronde gecertificeerde cursus krijgen onze deelnemers opleidingspunten: PO-, PE-, MfN-, PWO- of NEVOA-punten. Hieronder een lijst van certificerende instellingen.

Nederlandse orde van Advocaten (NOvA)

Nederlandse orde van Advocaten (NOvA)OSR is erkend door de NOvA als juridisch opleider voor zowel klassikaal als afstandsonderwijs (online cursussen). Het aanbod van cursussen waar PO-punten aan toegekend worden door OSR, is daardoor zeer ruim.
In het belang van een goede beroepsuitoefening heeft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) bepaald dat een advocaat na afronding van zijn stageperiode verplicht is zijn vakbekwaamheid te onderhouden en te actualiseren. De advocaat is verplicht elk jaar ten minste 20 opleidingspunten te behalen. Dit aantal neemt naar evenredigheid af indien de Verordening op de vakbekwaamheid in enig jaar minder dan elf maanden op hem van toepassing is geweest.

Mediators federatie Nederland (MfN)

Mediators federatie Nederland (MfN)OSR is voor de Mediators federatie Nederland (MfN) een erkend opleidingsdienstverlener en heeft daardoor een groot aantal cursussen waar MfN-punten aan toegekend zijn. De MfN is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. De MfN is een professioneel, ondersteunend bureau dat naast de uitvoering van het kwaliteitsstelsel dagelijks voorlichting en ondersteuning biedt aan gebruikers van mediation.

De mediator wordt geacht over een periode van drie kalenderjaren minimaal 48 PE-punten te behalen. De MfN bekijkt ieder jaar of mediators hebben voldaan aan hun PE-verplichting.

Het Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO)

PWOHet PWO-puntenstelsel is gecreëerd om de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen te garanderen. Het PWO is bedoeld als een licht, faciliterend en niet-bureaucratisch stelsel dat de professionaliteit bevordert en ondersteunt. De streefnorm voor het aantal te behalen punten per jaar is 30. Via OSR juridische opleidingen zijn PWO-punten te behalen. De leidinggevende bepaalt echter of deze punten ook daadwerkelijk toegekend worden. Bij de betreffende cursussen staat vermeld om hoeveel punten het dan eventueel gaat.

Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE)

Het NIVRE is een stichting met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteiten van de beroepsuitoefening van deskundigen op het terrein van schadevaststelling en verwante deskundigheden.

De ingeschrevenen mogen afhankelijk van het vakgebied, de beschermde titel(s) NIVRE-re’ NIVRE-rr, NIVRE- rd, of ‘rcf’ voeren. In het Register staan experts met verschillende achtergronden, zoals experts die in loondienst zijn bij een verzekeringsmaatschappij, zelfstandige experts of experts die verbonden zijn aan een expertisebureau, maar ook zogeheten contra-experts en belangenbehartigers.

De Leergang Personenschade middelzwaar letsel staat opgenomen in de opleidingseisen van het NIVRE voor expert Personenschade, daarnaast zijn diverse actualiteitencursussen, verdiepingscursussen en trainingen op het gebied van personen- en letselschade gecertificeerd door het NIVRE waardoor het volgen van een dergelijke cursus PE-punten voor het register opleveren.

Beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs (NEVOA)

NEVOANEVOA is de beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs die zich richten op het adviseren van bedrijven en instellingen in het MKB. Dit advies beslaat allerlei bedrijfsjuridische aspecten, voornamelijk op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht. Het NEVOA stelt kwaliteitseisen aan haar leden. Eén van die kwaliteitseisen is dat de leden per kalenderjaar zestien uur postacademisch onderwijs volgen dat bijdraagt aan een versterking van de uitoefening van het beroep van bedrijfsjuridisch adviseur. 1 PO-punt staat gelijk aan 1 NEVOA-punt.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

OSR OpMaat is ingeschreven bij het CRKBO en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Door deze CRKBO erkenning is OSR OpMaat gerechtigd BTW-vrij te offreren en factureren.

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

OSR juridische opleidingen en OSR OpMaat zijn lid van de NRTO. De gedragscodes van de NRTO sluiten nauw aan bij OSR Recht.Vaardig en uiteraard conformeren wij ons aan de gedragscode(s) die door de NRTO zijn opgesteld.
 

De beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

• Zorgvuldigheidsbeginsel
• Rechtszekerheidsbeginsel
• Redelijkheidsbeginsel
• Betrouwbaarheidsbeginsel
• Kenbaarheidsbeginsel

Bureau Wsnp

In 2016 is OSR, op basis van een kwaliteitsplan, opgenomen als erkend opleider bij Bureau Wsnp, de brancheorganisatie voor Wsnp-bewindvoerders. Wsnp staat voor ‘Wet schuldsanering natuurlijke personen’. De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

PE-punten

PE staat voor Permanente Educatie. Hier geldt 1 punt voor 1 uur. Cursussen kunnen zowel juridische punten als PE-punten opleveren.


 

Helemaal op de hoogte

Als professional in een juridische context werk je aan je eigen ontwikkeling. Je kennis en vaardigheden opfrissen, verdiepen of verbreden? OSR heeft een breed cursusaanbod. Praktijkgericht, actueel en voor iedere fase van je carrière. Met een opleiding van OSR is jouw kennis weer helemaal up-to-date.