Arbeidsongeschiktheid vanuit werkgeversperspectief. Met bijzondere aandacht voor de gevolgen van de Wet BeZaVa (beperking ziekteverzuim en arbeidsonge

101 werkgeversvragen over de arbeidsongeschikte werknemer ** a

9,0 Cursisten beoordeling
Doelgroepen:
Advocaat, Rechtsbijstandjurist
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 530,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Zieke werknemers? Dan beland je als werkgever in een wereld vol complexe regels. De recente nieuwe wetgeving maakt het niet eenvoudiger. Weet u welke gevolgen de Wet BeZaVa heeft voor werkgevers? Hoe het zit met gedifferentieerde premies en eigenrisicodragerschap? Met deze cursus blijft u op de hoogte.

• U bestudeert arbeidsongeschiktheid vanuit werkgeversperspectief. Welke verplichtingen, procedures en financiële risico’s zijn er?
• U krijgt inzicht in de wisselwerking tussen het arbeidsrecht en het sociale verzekeringsrecht, en wat die betekent voor werkgevers.
• U leert wat de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) inhoudt.
• U krijgt inzicht in het nieuwe systeem van gedifferentieerde premies, en de wijze waarop werkgevers daar mee om moeten gaan.
• U leert wat het eigenrisicodragerschap inhoudt en wat de voor- en nadelen daarvan zijn.

Na afloop van de cursus:
• weet u alles wat werkgevers moeten weten over arbeidsongeschiktheid;
• kent u de ins en outs van de nieuwe wetgeving;
• kunt u werkgevers allround bijstaan als het gaat om arbeidsongeschikte werknemers.

Programma

Programma

Onderstaand het programma in grote lijnen. Uiterlijk een week voor de cursusdatum ontvangt u een uitgebreid programma inclusief tijden.


• Begrip arbeidsongeschiktheid
- verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsbegrippen en de gevolgen daarvan

• Loondoorbetaling tijdens ziekte
- doorbetaling tijdens ziekte
- duur van de loondoorbetalingverplichting
- omvang van het door te betalen loon
- uitkeringen die met het door te betalen loon kunnen worden verrekend
- uitzonderingen op de loondoorbetalingsverplichting

• Reïntegratie en sancties
- reïntegratieverplichtingen van de werkgever
- passende arbeid
- procesgang: van reïntegratiedossier tot en met reïntegratieverslag of hersteldmelding
- sancties werkgever, sancties UWV, civielrechtelijke sancties
- nieuwe sanctiemogelijkheden onder WIA
- nieuwe regeling loonsanctie per 1 juli 2006
- reïntegratie-instrumenten (voorzieningen, premiekortingen, subsidies)

• Ontslag en arbeidsongeschiktheid
- opzegverbod, proeftijd
- ontslag op staande voet en arbeidsongeschiktheid
- ontbinding tijdens arbeidsongeschiktheid
- ontslag wegens veelvuldige arbeidsongeschiktheid

• Vakantie en arbeidsongeschiktheid
- opbouw van vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid
- samenloop vakantiedagen en ziekte

• Premiedifferentiatie WAO/WGA
- systeem van premiedifferentiatie (incl. opbouw van WAO/WGA premie)
- bezwaar en beroep
- artikel 87 e WAO
- (gevolgen niet nakomen) reïntegratieverplichtingen UWV voor de WAO premie van de
werkgever
- uitkeringen die wel en niet meetellen
- overgang van de onderneming
- verhaal

• Eigenrisicodrager WAO/WGA
- gevolgen eigenrisicodragen (inlooprisico, uitlooprisico)
- overstap naar eigenrisicodragen (wanneer, onder welke voorwaarden)
- einde eigenrisicodragen
- redenen om eigenrisicodrager te worden
- uitkeringen die wel en niet meetellen
- overgang van onderneming
- bijzonderheden inzake zwangerschap en bevalling
- verhaal

• Sanctiebevoegdheid eigenrisicodrager WGA

• Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.