De mogelijkheden van Bijzondere bijstand in tijden van stapeling van inkomenseffecten van kabinetsmaatregelen

Aanvullende inkomensondersteuning door gemeenten ** a

8,8 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

De mogelijkheden van Bijzondere bijstand in tijden van stapeling van inkomenseffecten van kabinetsmaatregelen

Locatie:
Utrecht
Doelgroepen:
Advocaat, Advocaat-stagiaire
Ook interessant voor:
(semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 420,-
(excl. btw)
  • Wanneer recht op bijzondere bijstand bij stapeling eigen bijdragen, verplicht eigen risico, en ontbreken van reserveringscapaciteit
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Hebben de (landelijke) bezuinigingen gevolgen voor burgers op het gebied van inkomensondersteuning? Gemeenten willen - net als in de Wmo - de bijzondere bijstand gaan kantelen. Wat wordt daaronder verstaan en bestaat daarvoor een bevoegdheid? Op 1 juli 2014 wijzigt de WWB. Welke gevolgen heeft dat voor het te voeren beleid op aanvullende inkomensondersteuning? Gemeenten krijgen ook extra budget om chronisch zieken en gehandicapten te ondersteunen met een voorziening of door inkomenssteun. Hoe verhoudt de Wmo zich tot de WWB? Mogen gemeenten minima ondersteunen bij een stapeling van kosten die door hen zelf moeten worden betaald? Tijdens de cursus Aanvullende inkomensondersteuning door gemeenten krijgt u antwoord op deze vragen.

DOELGROEP
- Medewerker bezwaar & beroep, kwaliteitsmedewerker, beleidsmedewerker en ervaren consulenten
- Advocaat, advocaat-stagiaire, rechterlijke macht
- Sociaal Raadslieden, sociaal juridisch medewerker, vakbondsjurist en medewerker schuldhulpverlening


Groepsgrootte
Om de kwaliteit van deze cursus te waarborgen, is het maximum aantal deelnemers gesteld op 20.


Leerdoelen

U leert:

De gevolgen van wetswijzigingen voor de gemeentelijke bevoegdheid tot aanvullende inkomensondersteuning
De aard van de bevoegdheid in relatie tot de uitsluitingsgronden en de wettelijke opdracht
De stand van het recht aan de hand van jurisprudentie
De risico´s van het voeren van buitenwettelijk begunstigend beleid
Stapeling van eigen bijdragen, verplicht eigen risico, ontbreken van reserveringscapaciteit en het recht op bijzondere bijstand
De toetsing door de bestuursrechter van het besluit


Methode
De cursus bestaat uit kennisoverdracht en discussie daarover met de deelnemer. Daarvoor wordt ook gebruik gemaakt van casuïstiek uit de praktijk. De deelnemer wordt nadrukkelijk uitgenodigd om voorafgaande aan de cursus vragen in te brengen.


Overige informatie

In Nederland kennen we verschillende inkomensafhankelijke regelingen die zijn gericht op specifieke doelen zoals wonen, zorg en kinderopvang. Het voeren van generiek inkomensbeleid is in beginsel voorbehouden aan het Rijk. De Wet werk en bijstand (WWB) schept een wettelijk ingekaderde bevoegdheid voor gemeenten om aanvullende inkomensondersteuning te bieden.

De wettelijke grondslag voor het verlenen van individuele en categoriale bijzondere bijstand is neergelegd in artikel 35 WWB. Doen zich in het individuele geval noodzakelijke kosten voor die voortvloeien uit de bijzondere omstandigheden en kunnen die kosten - naar oordeel van het college - niet worden voldaan uit de bijstandsnorm, de langdurigheidstoeslag, het vermogen en het inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm, dan bestaat er recht op individuele bijzondere bijstand. Voor categoriale bijzondere bijstand geldt geen oordeel over de noodzaak van de kosten en de bijzondere omstandigheden, maar alleen of de aanvrager onder de doelgroep (categorie) valt en geen inkomen heeft dat hoger is dan 110% van het geldend sociaal minimum.
De wettelijke grondslag voor het verlenen van langdurigheidstoeslag is neergelegd in artikel 36 WWB. Sinds 1 januari 2009 is de bevoegdheid daartoe sterk gedecentraliseerd. De aanspraak is afhankelijk van het wettelijk kader en de bepalingen in de verplichte verordening. Daarin moet tenminste staan wat een langdurig laag inkomen is en wat de hoogte is van de langdurigheidstoeslag. Daarnaast mag belanghebbende op de peildatum geen zicht hebben op een inkomensverbetering en geen inkomen dat hoger is dan 110% van het sociaal minimum.
De verordende bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente is neergelegd in artikel 108 Gemeentewet. Zet de gemeente echter financiële middelen in ter vergoeding van bijzondere be-staanskosten, dan moet dat gebeuren met toepassing van de WWB. Voor zover het beleid niet past binnen de WWB, dan staat de weg via de Gemeentewet alleen open voor zover dit niet in strijd komt met het beleid van de Rijksoverheid. Het in strijd met de wet verstrekken van categoriale bijzondere bijstand leidt tot een ongerichte inkomenssuppletie en daarmee tot een ongewenste doorkruising van het Rijksinkomensbeleid.

Programma

Programma

ACTUALITEITEN
• Hoofdlijnen inkomensondersteuning door het Rijk
• Gevolgen intrekken Rijksregelingen chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg en CER):
o Compenseren van beperkingen met Wmo-voorzieningen of directe inkomenssteun via de bijzondere bijstand
• Wetsvoorstel WWB-maatregelen:
o Inperken bevoegdheid categoriale bijzondere bijstand
o Verruiming bevoegdheid individuele bijzondere bijstand
o Langdurigheidstoeslag op maat, geen terugwerkende kracht

AANVULLENDE INKOMENSONDERSTEUNING (HET JURIDISCH KADER)
Algemene voorwaarden van het recht op bijzondere bijstand (artikelen 11 tot en met 16 WWB)
• wanneer gaat een Internationaal Verdrag vóór op de WWB (EG en EVRM)
• de relatie met de wet gemeentelijke schuldhulpverlening
• de relatie met de voorliggende voorziening
Recht op bijzondere bijstand (artikel 35 WWB)
• individuele en categoriale bijzondere bijstand
• toetsingsvolgorde: beoordelingsvrijheid, beoordelingsruimte en beleidsvrijheid
• draagkrachtregels en buitengewone uitgaven
• buitenwettelijk begunstigd beleid (rechtmatige uitvoering en rechterlijke toetsing)
• veel voorkomende kostensoorten in de praktijk en jurisprudentie
• de vorm van de bijzondere bijstand
Recht op langdurigheidstoeslag (artikel 36 WWB)
• algemene voorwaarden
• verordende bevoegdheid
• voorwaarden
Verplichtingen en consequenties niet nakomen
Verordende bevoegdheid (artikelen 108 en 156 Gemeentewet)
• niet bestemd ter bestrijding van kosten
• kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Lesmateriaal
Voor de cursus is een zeer uitgebreide reader ontwikkeld met inhoudelijke teksten en zorgvuldig geselecteerde jurisprudentie. De reader is uitstekend geschikt als naslagwerk.

Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.