Over vraagstelling, onderzoek en beoordeling van het advies aan de hand van recente jurisprudentie

Advisering in WMO zaken *

9,0 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Over vraagstelling, onderzoek en beoordeling van het advies aan de hand van recente jurisprudentie

Ook interessant voor:
Advocaat, Advocaat-stagiaire, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Secretaris bezwarencommissie
Prijs: € 410,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
Omschrijving

Omschrijving

De nieuwe cursus Advisering in Wmo en WWB zaken geeft antwoord op de vraag wanneer het bestuursorgaan advies moet vragen voor een zorgvuldige besluitvorming. De regels van de bijzondere bestuurswetten scheppen het toetsingskader en het beoordelingskader voor de aanspraak op een voorziening, het recht op bijzondere bijstand en de mate waarin de arbeidsverplichtingen gelden.
Uit de jurisprudentie blijkt met regelmaat dat het besluit wordt vernietigd en het (hoger) beroep gegrond verklaard, omdat het bestuursorgaan zich niet kon vergewissen (vergewisplicht) dat het deskundigenadvies zorgvuldig tot stand is gekomen. Ook blijkt dat niet altijd de juiste conclusie wordt getrokken uit het advies en het besluit daarom onverbindend is met de toepasselijke bijzondere wet. Voor de belanghebbende gelden daarentegen strenge eisen voor het met succes weerleggen van de inhoud van het advies.

DOELGROEP
Medewerker bezwaar & beroep, kwaliteitsmedewerker, beleidsmedewerker, sociaal juridisch medewerker en ervaren consulenten
Advocaten

Groepsgrootte:
Om de kwaliteit van deze cursus te waarborgen, is het maximum aantal deelnemers gesteld op 20.

Methode:
De cursus bestaat uit kennisoverdracht en discussie over de vraagstelling aan de adviseur en de beoordeling van het deskundigenadvies. Daarbij komen de toetsingskaders van de Wmo en de WWB uitgebreid aan bod. Voorafgaande aan de cursus ontvangt de deelnemer interessante Wmo en WWB casuïstiek.

Vragen van de deelnemers:
De deelnemers worden nadrukkelijk uitgenodigd om minimaal twee weken voorafgaande aan de cursus hun vragen in te brengen. Deze worden dan verwerkt in de cursus.


Leerdoelen

U leert:
het formuleren van een juiste vraagstelling aan de adviseur
wanneer een arts moet adviseren
wanneer het bestuursorgaan het besluit mag baseren op het advies
de toetsing door de bestuursrechter van het besluit
Overige informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wmo bepaalt een resultaatverplichting als mensen beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie door een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem. Zo geldt een resultaatverplichting als mensen geobjectiveerde beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Die beperkingen moeten worden gecompenseerd met een (individuele) voorziening. Welke compenserende voorziening wordt verstrekt is mede afhankelijk van de persoonskenmerken en behoeften alsmede verandering van woning door een gewijzigde leefsituatie.

Wet werk en bijstand
De WWB bepaalt een aantal uitsluitingsgronden voor het recht op bijstand. Toch kunnen er zeer dringende redenen zijn om toch bijstand te verlenen. Het is de plicht van het college bijzondere bijstand te verlenen als sprake is van noodzakelijke kosten die voortvloeien uit de bijzondere omstandigheden. Wanneer dat het geval is, is afhankelijk van de individuele situatie van de aanvrager. Het recht op (algemene) bijstand kent een aantal belangrijke uitgangspunten. Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid datgene te doen (of na te laten) om in hun eigen bestaan(skosten) te voorzien. Is men daartoe niet in staat, dan kan een beroep worden gedaan op de overheid. Aan het recht op bijstand zijn verplichtingen verbonden. De meeste verplichtingen gelden voor elke aanvrager en ontvanger van bijstand. Allereerst geldt dat de aanvraag tijdig moet worden ingediend. In het kader van advisering zijn ook de inlichtingenplicht en de verplichte arbeidsinschakeling van belang.

Algemene wet bestuursrecht
Naast de eisen van de Wmo/WWB gelden ook nog de regels van de Awb. Met het vragen om advies vergaart het bestuursorgaan de noodzakelijke kennis over het vaststellen van feiten of een prognose of een interpretatie van feiten. De vraagstelling aan de adviseur wordt mede bepaald door het toetsingskader van de bijzondere wet, maar ook binnen welk beoordelingskader wordt geadviseerd. Is het besluit mede daarop gebaseerd, dan moet het bestuursorgaan beoordelen of het advies zorgvuldig tot stand is gekomen. Dat is de vergewisplicht van het bestuursorgaan, die is namelijk eindverantwoordelijk voor het ‘werk’ van de adviseur. De Wmo/WWB en Awb liggen dus in elkaars verlengde en hebben dan ook onderlinge samenhang, die door de rechter wordt beoordeeld.

Programma

Programma

De vraagstelling aan de adviseur
Wmo: belanghebbende met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en stelt problemen te ondervinden op (een van) de vier resultaatgebieden van artikel 4 Wmo
Wmo: belanghebbende zonder recht op maatschappelijke ondersteuning stelt dat hij toch aanspraak heeft
WWB: belanghebbende stelt noodzakelijke kosten te hebben die voortvloeien uit de bijzondere omstandigheden
WWB: belanghebbende zonder recht op bijstand stelt dat bijstandsverlening onvermijdelijk is
WWB: belanghebbende stelt dat hij niet in staat is (geweest) om tijdig een aanvraag in te dienen of de inlichtingenplicht en arbeid- en re-integratieplicht na te komen
Afbakening Wmo en WWB
De vraagstelling aan de adviseur (per bijzondere wet)
De rol van de ICF
De beoordeling van het deskundigenadvies
- de vergewisplicht
- arts of paramedicus
- wel of geen (medische) gegevens beschikbaar
Stel- en bewijsplicht en medewerkingsplicht (bewijslastverdeling, medische gegevens in dossiers, e.d.)
Bestrijden van de inhoud van het advies
Het besluit op de aanvraag: voorbereiding, belangenafwegingen, motivering (samenhang Wmo/WWB en Awb)
Hoe oordeelt de rechter over de besluitvorming

Lesmateriaal:
Voor de cursus is een zeer uitgebreide reader ontwikkeld met inhoudelijke teksten over de Wmo, de WWB en advisering in het bestuursrecht. Verder is zorgvuldig geselecteerde jurisprudentie opgenomen. De reader is uitstekend geschikt als naslagwerk.
Certificaat:
De deelnemer ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.