Gespecialiseerde docenten uit de advocatuur en van Zorginstituut Nederland.

Basiscursus AWBZ *

8,6 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Gespecialiseerde docenten uit de advocatuur en van Zorginstituut Nederland.

Ook interessant voor:
Advocaat, Advocaat-stagiaire, Bewindvoerder, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist, Secretaris bezwarencommissie
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 510,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - eendaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Veranderingen in de langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wat gaat er veranderen in de langdurige zorg?

In de langdurige zorg wordt mogelijk gemaakt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De behoeften en eigen mogelijkheden van mensen staan centraal. Ook belangrijk is de hulp van familie of anderen in de directe omgeving. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp. Via de zorgverzekering kunnen mensen medische zorg thuis krijgen. Bijvoorbeeld verpleegkundige zorg.

Heeft iemand de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig? Dan heeft deze persoon recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar alleen als de zorg verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Deze zorg komt uit de toekomstige Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de huidige AWBZ.

Redenen veranderingen langdurige zorg

Het kabinet wil de ondersteuning en de langdurige zorg hervormen omdat:
mensen passende ondersteuning moeten kunnen krijgen;
mensen zolang mogelijk de regie over een eigen leven willen houden en hun eigen mogelijkheden gebruiken (zelfredzaamheid);
ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen;
het goed is als mensen elkaar ondersteunen en meer naar elkaar omzien;
de kwaliteit van zorg moet verbeteren;
de zorg betaalbaar moet blijven.

Doelgroep langdurige zorg

De veranderingen in de langdurige zorg hebben gevolgen voor:
ouderen;
mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking;
mensen met een psychische stoornis;
jeugd;
het sociale netwerk en mantelzorgers van bovenstaande groepen.

Verschuivingen langdurige zorg

De hervorming van de langdurige zorg brengt een aantal veranderingen met zich mee:
De huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt.
Er komt een Wet langdurige zorg (Wlz) voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die de blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. En voor de meest kwetsbare mensen met een psychische stoornis.
Gemeenten gaan ondersteuning thuis bieden die nu nog onder de AWBZ valt. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. En ze gaan beschermd wonen bieden voor mensen met een psychische aandoening. Gemeenten krijgen daarvoor nieuwe verantwoordelijkheden via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Verpleging en verzorging thuis komt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) te vallen. Wanneer mensen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, komen de eerste 3 jaar van de opname onder de Zvw te vallen. Na die 3 jaar vallen zij onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
Gemeenten gaan jeugdhulp leveren op grond van de Jeugdwet.
Leerdoelen

Deze basiscurus behandelt in eerste instantie systeem en struktuur van de Wet landurige zorg (Wlz). Hierbij instanties als zorgkantoor, CAK en CIZ en hun rollen. Vervolgens komen belangrijke besluitmomenten aan de orde zoals de indicatiestelling, eigen bijdrage, in- en terugvordering, (niet verantwoorde) PGB's. Ingegaan wordt op het overgangsrecht AWBZ Wlz. En uiteraard behandeling van relevante 'AWBZ' jurisprudentie.

Vragen kunt u tevoren insturen.

Overige informatie
Programma

Programma

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. De vraag is of er veel is veranderd ten opzichte van voorheen, het AWBZ regime. Dat is zeker het geval al is er ook een aantal zaken min of meer ongewijzigd gebleven. In deze cursus wordt ingegaan op de veranderende structuur en de andere plaats van de Wlz binnen de zorg. Tevens wordt ingegaan op de inhoud van de verzekering en hoe het recht op zorg wordt vastgesteld.

Thema’s;

- werkwijze indicatiestelling en beleidsregels
- inhoud verzekerde pakket en leveringsvormen.
- gebruikelijke zorg en mantelzorg
- afbakening aangrenzende wetgeving
- meerzorg
- ingangsdatum indicatie
- reformatio in peius en herziening van de indicatie
- PGB
- overgangsrecht

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.