Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht *
nu inschrijven
-

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht *

Locatie

Postillion Bunnik

Tijden

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 20 J (PO) | 20 PE
Startgarantie
7,8 Cursisten beoordeling

€ 2.250,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Ons socialezekerheidsstelsel is niet alleen uniek, maar ook ingewikkeld. Het omvat een groot aantal verschillende (wettelijke) regelingen. De uitvoering van deze regelingen ligt bij diverse uitvoeringsorganen die inkomensbescherming bieden tegen sociale risico’s en armoede.

De basisopleiding sociaal zekerheidsrecht van OSR juridische opleidingen biedt een intensief en interactief programma waarin de vier belangrijkste pijlers uitvoerig worden behandeld:
- Inkomen (WW, dagloon, inkomensbesluit)
- Arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, Wajong, WAO, WAZ)
- Sociale voorzieningen (Participatiewet, Wmo en Jeugdwet)
- Procesrecht (zowel algemeen als toegespitst op de verschillende onderwerpen)

Met de Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht leg je een zeer gedegen en praktijkgerichte basis om zelfstandig te kunnen adviseren en procederen in de meest voorkomende sociale zekerheidsrecht-kwesties.

Erkend door Raad voor de Rechtsbijstand voor specialisatie sociaal zekerheidsrecht
Wil je als advocaat cliënten bijstaan in sociale zekerheidskwesties? Dan stelt de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) vanaf 2020 de eis dat je voldoet aan de door haar gestelde specialisatie-eisen. Een van deze verplichtingen is dat je een basisopleiding van ten minste 20 PO-punten hebt afgerond. Onze basisopleiding sociaalzekerheidsrecht (4 modules) heeft deze erkenning. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie sociaal zekerheidsrecht klik hier.

Lidmaatschap Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsrecht (SSZ)
Als advocaat sociaal zekerheidsrecht kun je lid worden van de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsrecht (SSZ). De SSZ staat voor hoge kwaliteit op het gebied van kennis en ervaring op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht. Vandaar dat de SSZ als een van de voorwaarden stelt, om lid te kunnen worden, de Basisopleiding socialezekerheidsrecht van OSR hebt afgerond. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de SSZ klik hier.

Doelgroep
Onze basisopleiding sociaal zekerheidsrecht is ontwikkeld voor advocaten en andere procesjuristen in het sociaal zekerheidsrecht onder wie maar niet beperkt tot: juristen van rechtsbijstandsverzekeraars, juristen bezwaar & beroep bij gemeenten, SVB en UWV, en voor procesjuristen bij vakbonden.

Cursusvorm
De basisopleiding sociaal zekerheidsrecht bestaat uit vier modules (elk van een dag) in de vorm van fysiek interactief onderwijs:

- Module 1: Sociaalzekerheidsrechtstelsel & Inkomen (WW, dagloon en algemeen inkomensbesluit)
- Module 2: Arbeidsongeschiktheid: ZW, WIA, Wajong, WAO, WAZ
- Module 3: Sociale voorzieningen: Participatiewet
- Module 4: Sociale voorzieningen: Wmo en Jeugdwet

Onze werkwijze
Het programma en de opzet van onze basisopleiding zijn ontwikkeld om een zo hoog mogelijk leerrendement te behalen op kennis en om deze kennis vervolgens direct toe te kunnen passen in jouw praktijk. Om dat waar te kunnen maken stimuleren we je om je voorafgaand aan de lesdagen gericht voor te bereiden zodat je met de benodigde basiskennis aan de lesdagen kunt deelnemen. Zo kunnen de docenten tijdens de lesdagen de stof aan de hand van casuïstiek behandelen en illustreren. Die werkwijze zorgt voor een hoge mate van interactiviteit en een hoog leerrendement.

Concreet betekent dit dat:
- Je elke lesdag (module) voorbereidt aan de hand van kennisvideo’s en een daarop gebaseerde casus die tijdens de lesdag plenair wordt behandeld;
- Je voorafgaand aan elke lesdag een intakeformulier invult. Jouw input nemen de docenten mee in de voorbereiding van de lesdagen;
- De docenten tijdens de lesdagen een mix van kennisoverdracht en casuïstiek behandeling hanteren;
- We jou na afloop van elke lesdag faciliteren om aan de hand van een leeswijzer de behandelde onderwerpen nog eens na te lezen in het lesboek'Hoofdzaken socialezekerheidsrecht’ van Saskia Klosse en Gijsbert Vonk) dat je van ons als naslagwerk ontvangt.

Onze docenten
Bernard de Leest
Nardy Desloover
Erik Klein Egelink
Ray Geerling
Ingeborg Lunenburg

Wat leer je?
Na afloop van deze basisopleiding ben je in staat om:
- Uit te leggen hoe het Nederlandse socialezekerheidsstelsel is opgebouwd en ingericht en kan je de relatie leggen met Europese en internationale regelgeving;
- Op de thema’s inkomen, arbeidsongeschiktheid en sociale voorzieningen cliënten te adviseren en bij te staan in procedures;

Na afronding ontvang je
Een bewijs van deelname. Advocaten behalen met de afronding 20 (J) PO-punten (NOvA).
Programma
DatumBegintijdEindtijd
02-09-202110:0016:30
09-09-202110:0016:30
16-09-202110:0016:30
23-09-202110:0016:30
Programma

De Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht bestaat uit de volgende modules/lesdagen:

Module 1: Sociaalzekerheidsrechtstelsel & Inkomen (WW, dagloon en algemeen inkomensbesluit)
WW
- Wie is werknemer, bijzonder vormen van werknemerschap
- Zelfstandige en WW
- Ontstaan van het recht: werkloos, beschikbaar, referte-eis, uitsluitingsgronden
- De relatie tussen ontslag en aanvang werkloosheid
- Eindigen en herleven van het recht
- Geldend maken van het recht
- Verwijtbare werkloosheid
- Passende arbeid
- Duur en omvang van het recht
- Herziening, terug- en invordering, bestuurlijke boete
- Dagloon en WW
- Proces- en bewijsrecht in relatie tot inkomen

Internationaal SV-recht
- Situaties waarin coördinatierecht van toepassing kan zijn
- Beginselen van coördinatierecht
- Werkloosheidsregelingen in grensoverschrijdende situaties
- Sociaalzekerheidsrechtelijke situaties waarin het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) van toepassing kan zijn: eerlijk proces, eerlijke bewijsgaring, redelijke termijn

Module 2: Arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, Wajong, WAO, WAZ)
- Recht op ziekengeld op grond van art. 19/29 ZW: voorwaarden, hoogte en weigeringsgronden
- De eerstejaarskeuring in de ZW
- De no-riskpolis
- Loonsanctie
- De eigenrisicodrager in ZW en WIA
- De relatie tussen inkomensvoorziening bij ziekte in ZW enerzijds en BW, WW, WIA anderzijds
- Ontstaan van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering: wachttijd, voorwaarden, uitsluitingsgronden
- Arbeidsongeschiktheidsbegrip: verlies van verdiencapaciteit, maatmaninkomen, berekening arbeidsongeschiktheidspercentage
- Verzekeringsgeneeskundige rapportage en het belang van opvragen medische informatie
- Schattingsmethodiek: schattingsbesluit en Claim Beoordeling en Borgingssysteem (CBBS)
- Eindigen, herleven van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en Amberbeoordeling
- Structuur WIA: verschillen regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten(WGA) en Inkomensvoorziening
- Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA)
- WIA ten opzichte van Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en Wet Werk en Arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)
- Dagloon ZW en WIA
- Proces- en bewijsrecht in relatie tot arbeidsongeschiktheid

Module 3: Sociale voorzieningen: Participatiewet
- Aanvraag en voorwaarden voor het ontstaan van het recht op een uitkering in het kader van de Participatiewet: middelentoets (inkomen en vermogen), voorliggende voorzieningen en uitsluitingsgronden
- Hoogte Participatiewet-uitkering, bijstand om niet en leenbijstand
- Verplichtingen die aan de Participatiewet-uitkering zijn verbonden
- Intrekking, herziening, terug- en invordering en bestuurlijke boete
- Verlaging van de uitkering indien niet voldaan aan de uitkeringsverplichtingen (maatregelen)
- Gemeentelijke verordeningen met betrekking tot maatregelen en re-integratie
- Bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag
- Proces- en bewijsrecht in relatie tot Partcipatiewet

Module 4: Sociale voorzieningen: Wmo en Jeugdwet
- Personenkring en aanspraak
- Soorten voorzieningen
- Toegang (de procedure en rechtsbescherming)
- Systematiek: voorliggende oplossingen of is maatwerk nodig?
- De indicatie
- Aanspraak, recht en hoogte persoonsgebonden budget
- Afbakening Jeugdwet
- Wet langdurige zorg: afbakening of samenloop?
- Proces- en bewijsrecht in relatie tot WMO en Jeugdwet

Materiaal
Je ontvangt van ons het lesboek ‘Hoofdzaken socialezekerheidsrecht’ van Saskia Klosse en Gijsbert Vonk (BJU). Dit lesboek kun je in combinatie met een leeswijzer die we beschikbaar stellen, gebruiken als naslagwerk na afloop van elke lesdag. Verder werken we in de basisopleiding met de digitale leeromgeving van Canvas. In Canvas vind je verder overig lesmateriaal waarondervideocolleges, hand-outs van de PowerPoints en meer.

mr. Bernard de Leest
mr. Bernard de Leest
advocaat bij Zumpolle advocaten te Utrecht
Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht, in het bijzonder in het sociaal verzekeringsrecht.
mr. Nardy Desloover
mr. Nardy Desloover
advocaat bij Vasteland Advocaten
Arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, letselschaderecht
 Ray Geerling
Ray Geerling
adviseur sociale zekerheid
Sociale Zekerheid
mr. Erik Klein Egelink
mr. Erik Klein Egelink
seniorrechter inhoudelijk bij de rechtbank Gelderland
Bestuursrecht
 Ingeborg Lunenburg
Ingeborg Lunenburg
Docent, adviseur en auteur sociaal domein
Wmo, Participatiewet en Jeugdwet

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00