Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht *
nu inschrijven
-

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht *

Locatie

Locatie nog niet bekend

Tijden

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 20 J (PO) | 20 PE
7,8 Cursisten beoordeling

€ 2.250,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Ons sociale zekerheidsstelsel is niet alleen uniek, maar ook ingewikkeld . Het omvat een groot aantal verschillende (wettelijke) regelingen. De uitvoer van deze regelingen ligt bij diverse uitvoeringsorganen die inkomensbescherming bieden tegen sociale risico’s en armoede. In onze vierdaagse basisopleiding sociaal zekerheidsrecht wordt ingegaan op de belangrijkste regelingen, zoals de WW, Ziektewet, Participatiewet, Wmo en Wlz.

Bijna iedereen heeft wel eens te maken met het sociale zekerheidsrecht. Bijvoorbeeld als werknemer, die ziek is of werkloos dreigt te worden of als werkgever als er een loonsanctie wordt opgelegd of ten onrechte een uitkering wordt toegekend. Maar denk ook aan een uitkeringsgerechtigde wiens bijstandsuitkering wordt gekort, een gehandicapte die niet in aanmerking komt voor een voorziening, of iemand van wie de belastingdienst ineens toeslagen terugvordert. Zij krijgen allen te maken met het sociale zekerheidsstelsel. Onze basisopleiding sociaal zekerheidsrecht biedt een solide basis voor advocaten die cliënten in deze en soortgelijke situaties willen bijstaan.

Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het sociaal zekerheidsrecht aan bod. Daarbij wordt, waar nodig, ook aandacht besteed aan relevante onderwerpen uit het arbeidsrecht.

Voor een uitgewerkt programma, kijk onder de tab ‘Programma’.

Doelgroep
De basisopleiding sociaal zekerheidsrecht is ontwikkeld voor advocaten die cliënten willen bijstaan in sociaal zekerheidszaken.

Cursusvorm
De basisopleiding bestaat uit vier modules van elk een dag:
- Module 1: Werkloosheidswet en Europees en internationaal recht
- Module 2: Ziektewet en arbeidsongeschiktheid
- Module 3: Participatiewet
- Module 4: Wmo en Wlz, in samenhang met de Jeugdwet

Tijdens de lesdagen volg je klassikaal onderwijs en werk je met praktijkgerichte casuïstiek en voorbeelden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eigen casuïstiek in te sturen.

Erkend door Raad voor de Rechtsbijstand voor specialisatie sociaal zekerheidsrecht
Wil je als advocaat cliënten bijstaan in sociale zekerheidskwesties? Dan stelt de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) vanaf 2020 de eis dat je voldoet aan de door haar gestelde specialisatie-eisen. Een van deze verplichtingen is dat je een basisopleiding van tenminste 20 PO-punten voltooit. Onze basisopleiding sociaalzekerheidsrecht heeft deze erkenning als alle vier de modules worden gevolgd en afgerond. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie sociaal zekerheidsrecht klik hier.

Onze docenten
Bernard de Leest
Nardy Desloover
Erik Klein Egelink
Ray Geerling
Ingeborg Lunenburg

Wat leer je?
Na afloop van module 1 Werkloosheidswet en Europees en internationaal recht:
- kun je op grond van wetgeving en jurisprudentie vaststellen of een persoon verzekerd is of niet
- kun je in een concrete WW-zaak vaststellen of sprake is van werkloosheid
- kun je benoemen in welk geval sprake is van verwijtbare werkloosheid en welke maatregel kan worden opgelegd
- kun je aangeven wanneer het UWV over mag gaan tot herziening en terugvordering van uitkeringen en wanneer het UWV een boete mag opleggen
- kun je in een zaak waarin sprake is van grensoverschrijdend verkeer, vaststellen of het coördinatierecht (EU verordeningen) van toepassing is
- kun je in een concrete zaak vaststellen of een werkloos geworden werknemer in een grensoverschrijdende situatie recht heeft op een Nederlandse WW-uitkering of aangewezen is op een buitenlandse uitkering

Na afloop van module 2 Ziektewet en arbeidsongeschiktheid:
- kun je beschrijven in welke situaties UWV uitbetaling van ziekengeld mag weigeren
- kun je in een concrete zaak vaststellen op welke uitkering een WW-er recht heeft bij ziekte
- kun je aan een cliënt uitleggen op welke wijze de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld
- kun je vaststellen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of de WIA, de WAO of Wajong van toepassing is
- kun je op basis van de eisen die in de wet en jurisprudentie aan de toekenning van een IVA-uitkering worden gesteld, beoordelen of recht op uitkering bestaat

Na afloop van module 3 Participatiewet:
- kun je aan de hand van de middelen- en vermogenstoets vaststellen of iemand in aanmerking komt voor een Participatiewet-uitkering
- kun je aan de hand van de wet, het uitvoeringsbesluit en het gemeentelijk beleid berekenen hoe hoog de Participatiewet-uitkering moet zijn
- kun je vaststellen of de uitkeringsgerechtigde de verplichtingen verbonden aan de Participatiewet heeft geschonden
- kun je aan de hand van de wet en jurisprudentie vaststellen of de inlichtingenplicht met betrekking tot het voeren van een gezamenlijke huishouding is geschonden

Na afloop van module 4 Wmo en Wlz, in samenhang met de Jeugdwet:
- kun je in een concrete zaak vaststellen of de Wmo, Jeugdwet of Zvw van toepassing is
- kun je aan de hand van de Wmo/Jeugdwet en de jurisprudentie vaststellen hoe de aanspraak beoordeeld moet worden
- kun je de voorzieningen die in het kader van de Wmo/Jeugdwet kunnen worden verstrekt benoemen
- kun benoemen hoe een verzoek om een pgb beoordeeld moet worden

Na afronding ontvang je
20 PO-punten (NOvA). Daarnaast ontvang je na afloop een bewijs van deelname.

Overige informatie
Het programma van de basisopleiding sociaal zekerheidsrecht is gebaseerd op de eindtermen en leerdoelstellingen van het groot keuzevak sociale zekerheidsrecht uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Wij hebben deze opleiding doorontwikkeld zodat deze optimaal aansluit op de dagelijkse praktijk van het sociaal zekerheidsrecht.
Programma
DatumBegintijdEindtijd
02-09-202110:0016:30
09-09-202110:0016:30
16-09-202110:0016:30
23-09-202110:0016:30
Programma

In de vierdaagse cursus komen de volgende onderwerpen aan bod.

Module 1: Werkloosheidswet WW en Europees en internationaal recht (twee dagdelen)
- Wie is verzekerd?
- Ontstaan van het recht: werkloos, beschikbaar, referte-eis, uitsluitingsgronden
- De relatie tussen ontslag en aanvang werkloosheid
- Eindigen en herleven van het recht
- Duur en omvang van het recht
- Verwijtbare werkloosheid en sancties: ontslag krijgen en recht op WW
- Sollicitatieverplichtingen en re-integratieregelingen binnen de WW
- Herziening, terug- en invordering, boete
- Situaties waarin coördinatierecht van toepassing kan zijn
- Beginselen van coördinatierecht
- Werkloosheidsregelingen in grensoverschrijdende situaties
- Socialezekerheidsrechtelijke situaties waarin het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) van toepassing kan zijn: eerlijk proces, eerlijke bewijsgaring, redelijke termijn

Module 2: Ziektewet en arbeidsongeschiktheid (twee dagdelen)
- Recht op ziekengeld op grond van art. 19/29 ZW: voorwaarden, hoogte en weigeringsgronden
- De eerstejaarskeuring in de ZW
- De no-riskpolis
- Loonsanctie
- De eigenrisicodrager in de ZW
- Procesrechtelijke aspecten
- De relatie tussen inkomensvoorziening bij ziekte in ZW enerzijds en BW, WW, WIA anderzijds
- Ontstaan van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering: wachttijd, voorwaarden, uitsluitingsgronden
- Arbeidsongeschiktheidsbegrip: verlies van verdiencapaciteit, maatmaninkomen, berekening arbeidsongeschiktheidspercentage
- Verzekeringsgeneeskundige rapportage en het belang van opvragen medische informatie
- Schattingsmethodiek: Schattingsbesluit en Claim Beoordeling en Borgingssysteem (CBBS)
- Eindigen, herleven van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en Amberbeoordeling
- Structuur WIA: verschillen regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA)
- WIA ten opzichte van Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en Wet Werk en Arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)

Module 3: Participatiewet (twee dagdelen)
- Aanvraag en voorwaarden voor het ontstaan van het recht op een uitkering in het kader van de Participatiewet: middelentoets (inkomen en vermogen), voorliggende voorzieningen en uitsluitingsgronden
- Hoogte Participatiewet-uitkering, bijstand om niet en leenbijstand
- Verplichtingen die aan de Participatiewet-uitkering zijn verbonden
- Intrekking, herziening, terugvordering en bestuurlijke boete
- Verlaging van de uitkering indien niet voldaan aan de uitkeringsverplichtingen (maatregelen)
- Gemeentelijke verordeningen met betrekking tot maatregelen en re-integratie
- Bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag

Module 4: Wmo en Wlz, in samenhang met de Jeugdwet (twee dagdelen)
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo): systematiek en afbakening ten opzichte van Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw)
- Aanspraak op de Wmo voorziening bij beperkingen
- Melding, onderzoek en aanvraag
- Eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg en sociaal netwerk
- Algemene en maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo
- Persoonsgebonden budget in de Wmo 2015
- Recht op jeugdhulp

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.
mr. Bernard de Leest
mr. Bernard de Leest
advocaat bij Zumpolle advocaten te Utrecht
Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht, in het bijzonder in het sociaal verzekeringsrecht.
mr. Nardy Desloover
mr. Nardy Desloover
advocaat bij Vasteland Advocaten
Arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, letselschaderecht
 Ray Geerling
Ray Geerling
adviseur sociale zekerheid
Sociale Zekerheid
mr. Erik Klein Egelink
mr. Erik Klein Egelink
seniorrechter inhoudelijk bij de rechtbank Gelderland
Bestuursrecht
 Ingeborg Lunenburg
Ingeborg Lunenburg
Docent, adviseur en auteur sociaal domein
Wmo, Participatiewet en Jeugdwet

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00