Deze cursus wordt alleen als in-company aangeboden

Belastende besluiten in de WWB ** a

< Terug naar resultaten

Deze cursus wordt alleen als in-company aangeboden

Ook interessant voor:
Advocaat, Advocaat-stagiaire, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Prijs: € 0,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
0
Omschrijving

Omschrijving

De cursus valt uiteen in twee hoofdonderdelen:
- beëindigen, herzien en intrekken van de bijstand en terugvorderen van ten onrechte en teveel verstrekte bijstand;
- verlagen van de bijstand omdat de bijstandsontvanger de aan de bijstand verbonden verplichtingen niet is nagekomen.

Bij het eerste onderdeel valt de nadruk op de aantasting van het recht op bijstand wegens schending van de inlichtingenverplichting en op de financiële gevolgen daarvan (de terugvordering). Ruime aandacht zal worden besteed aan jurisprudentie rondom de kernbegrippen beëindiging, herziening en intrekking. In het bijzonder wordt hierbij ingegaan op het beleid van de gemeente met betrekking tot intrekking en terugvordering. Verder zullen de opschorting en blokkering van de bijstand aan de orde komen en het verschil daartussen.
Naast de procedurele kant zal dieper worden ingegaan op de materiele grondslagen van de beëindiging, herziening en terugvordering. Hierbij zal in de eerste plaats worden ingegaan op de aard en omvang van de wettelijke inlichtingen- en meewerkverplichting in de WWB. Verder komen uiteraard onderwerpen als (niet)duurzaam gescheiden leven, gezamenlijke huishouding, inkomen en vermogen en woonplaats aan de orde.


Bij het tweede onderdeel zullen de gevolgen worden besproken van niet nakoming van de aan de bijstand verbonden verplichtingen. In dit verband zal naast het algemene leerstuk van het tekortschietend besef van verantwoordelijkheid de verschillende reïntegratieverplichtingen aan de orde komen zoals de verplichting algemeen geaccepteerde arbeid te zoeken en te aanvaarden en de verplichting deelnemen aan opleiding of scholing. Verder zal aandacht worden besteed aan het fenomeen "reïntegratieplan". Tot slot zal worden uiteen gezet wat moet worden verstaan onder de verplichting van het college tot het verlagen van de bijstand overeenkomstig de (afstemmings-)verordening.


Beide onderdelen van de cursus zullen worden behandeld aan de hand van actuele jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep.


Leerdoelen

Overige informatie

Programma

Programma

De aantasting van het recht op bijstand wegens schending van de inlichtingenverplichting en op de financiële gevolgen daarvan:
- de kernbegrippen beëindiging, herziening en intrekking van de bijstand
- het beleid van de gemeente met betrekking tot intrekking en terugvordering
- de opschorting en blokkering van de bijstand en het verschil daartussen
- de aard en omvang van de wettelijke inlichtingen- en meewerkverplichting in de WWB
- (niet)duurzaam gescheiden leven, gezamenlijke huishouding, inkomen en vermogen en woonplaats

De gevolgen van niet nakoming van de aan de bijstand verbonden verplichtingen:
- de verschillende reïntegratieverplichtingen, zoals de verplichting algemeen geaccepteerde arbeid te zoeken en te aanvaarden, en de verplichting deel te nemen aan opleiding of scholing
- reïntegratieplan
- de verplichting van het college tot het verlagen van de bijstand overeenkomstig de (afstemmings-)verordening

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.