Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus onderwijsrecht: wetgeving en passend onderwijs po/vo
-

Cursus onderwijsrecht: wetgeving en passend onderwijs po/vo

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • U dient voor deze leergang het Basisboek Onderwijsrecht - Frans Brekelmans, Pieter Huisman (SDU) aan te schaffen
Informatie Cursus onderwijsrecht: wetgeving en passend onderwijs po/vo Onderwijsrecht: Rechten en plichten in het onderwijs en passend onderwijs (po/vo)

In deze cursus worden de belangrijkste wettelijke bepalingen rond toelating, verwijdering en beoordeling besproken aan de hand van casuïstiek. Ook komt de jurisprudentie gebaseerd op deze wetgeving in het po en vo aan bod. De docenten staan stil bij vragen als: op welke gronden kunnen leerlingen of studenten in het mbo worden geschorst of verwijderd? Welk toelatingsbeleid mag een school hanteren, bijvoorbeeld een lotingsysteem, en mag er een bijdrage worden gevraagd voor (extra) lessen? Wat houdt de onderwijsbijeenkomst in? Kan het gedrag van de ouder(s) ertoe leiden dat de leerling wordt verwijderd? Welke jurisprudentie is er over beoordelingen in het voorgezet onderwijs? Kan de school verbieden een leerling centraal schriftelijk examen te doen? Welke gevolgen heeft het gedrag van leerlingen buiten de school?

In de middag wordt behandeld wat passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs inhoudt. Allereerst wordt ingegaan op het thema passend onderwijs in zijn algemeen. Welke verwachtingen mogen ouders, leerlingen en leerlingen met een beperking koesteren, hoe vult de school zorgplicht in en tegen welke praktische hindernissen lopen daarbij op? Dit werken we vervolgens uit, aan de hand van de rechtspraak van met name de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO), de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), de Geschillencommissie oogo-jeugdplan, de Geschillencommissie oogo-ondersteuningsplan en de Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In het bijzonder geven we aandacht aan de vraag welk gevolg de invoering van passend onderwijs heeft voor beslissingen over toelating en verwijdering van leerlingen.

Download hier onze brochure onderwijsrecht.

Cursusvorm

Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag en zelfstudie. Je bereidt je voor met lesstof uit het studieboek en je kunt een casus in uit je eigen praktijk insturen (facultatief).

Voor deze cursus is het nodig dat je het Basisboek Onderwijsrecht onder redactie van Pieter Huisman (Sdu, laatste druk) aanschaft.

Combineer met andere delen uit de Leergang Onderwijsrecht

Je kunt deze cursus volgen in combinatie met andere delen uit de Leergang Onderwijsrecht: Overzicht van het onderwijssysteem en de onderwijswetgeving; Governance en Medezeggenschap; Passend onderwijs mbo/ho en rechten en plichten hoger onderwijs; Rechtspositie en Toezicht in het onderwijs; Klachtrecht en aansprakelijkheid in het onderwijs.

Wat leer je?

Na afloop van deze cursus:
- ken je de actuele wet- en regelgeving rond toelating, verwijdering en beoordeling in het po, vo en mbo;
- ben je op de hoogte van de laatste jurisprudentie rond deze thema's;
- kun je de opgedane kennis toepassen op de eigen ingebrachte casuïstiek.

Na afronding ontvang je:

- 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus.
- een certificaat.
Programma Cursus onderwijsrecht: wetgeving en passend onderwijs po/vo Programma
- Regels rond toelating tot het onderwijs in het po en vo
- Verwijdering en schorsing van leerlingen (tuchtmaatregelen)
- Bijdragen en plichten ouders
- Rol schoolbeleid en interne gedrags- of kledingcodes
- Beoordeling en overgang van leerlingen (maatstaven voor becijferen, zittenblijven, toetsing en overgang tussen onderwijssectoren zoals vmbo-havo)
- Procedures en rechtsbescherming
- Inleiding doel en opzet Passend Onderwijs
- Specifieke zorgplicht besturen
- Rechten en plichten ouders
- Aanmelding/Toelating/Schorsing/Verwijdering
- Procedure met beslistermijnen
- Geschillenbeslechting

Docenten
Prof.mr. P.W.A. Huisman
mr. M.W.A. Scholtes

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00