Wees als gemeentejurist helemaal op de hoogte van toegeleiding naar de arbeidsmarkt, maatschappelijke ondersteuning en jeugdbeleid.

Leergang Sociaal Domein 2017 (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet) * a

8,0 Cursisten beoordeling
Ook gegeven op:
Doelgroepen:
Gemeentejurist, (semi) Overheidsjurist
Ook interessant voor:
Advocaat, Advocaat-stagiaire, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 15 J (PO)
Prijs: € 1.050,-
(excl. btw)
  • Veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de gemeentepraktijk!
Wil je deze leergang met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
15
Omschrijving

Omschrijving

Kennis en kunde in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet
Als jurist bij de overheid heb je elke dag te maken met de nieuwe wetgeving in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Voor gemeenten zijn er veel nieuwe taken en regels bijgekomen. Deze stellen hoge eisen aan de uitvoering en deskundigheid van gemeentejuristen. De wetswijzigingen hebben ook invloed op het werk van overheidsjuristen op aanverwante terreinen. Denk aan de wijzigingen van de kindregelingen, de Wet langdurige zorg en de wijzigingen in de Wajong. Met deze leergang ben je helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling en resultaten.

Deze leergang behandelt de nieuwe regels en gewijzigde wetgeving in het sociaal domein. Met veel aandacht voor de uitvoeringspraktijk. Daarbij kijken we ook naar complex overgangsrecht. Tot slot behandelen we ook bezwaren van cliënten: door de wetswijziging verandert er veel voor cliënten, waardoor het aantal bezwaarschriften naar verwachting zal toenemen.

Cursusvorm
Deze leergang bestaat uit drie bijeenkomsten van elk een dag. De tijdsinvestering (bijeenkomsten en zelfstudie) is 24 uur.

Docenten
Onze topdocenten uit de praktijk weten uitstekend wat er speelt in het sociaal domein. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- heb je inzicht in het beleid betreffende de toegeleiding naar de arbeidsmarkt, het beleid betreffende maatschappelijk ondersteuning die aansluit op persoonlijke omstandigheden en levensfase en het jeugdbeleid;
- ken je de mogelijkheden voor het ontwikkelen van lokale regelgeving en lokaal beleid;
- heb je een kritische blik ontwikkeld op de inmiddels bestaande standaardverordeningen;
- kun je deze kennis toepassen in je eigen praktijk.

Na afronding ontvang je:
- 15 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.

Programma

Programma

Inhoud
Het programma in het kort:

- Dag 1: de Wmo 2015
- Dag 2: de Jeugdwet
- Dag 3: de Participatiewet

Dag 1
De Wmo 2015: een regeling om ondersteuning te bieden die aansluit op persoonlijke omstandigheden en levensfase.

De nieuwe Wmo beoogt aan gemeenten een grotere mate van beleidsruimte te bieden in hoe zij de ondersteuning aan burgers bij hun zelfredzaamheid en participatie kunnen vormgeven. De aanspraken uit de Zvw moeten - samen met noodzakelijke ondersteuning uit de Wmo - zorgen dat burgers zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Verder moeten gemeenten meer integrale dienstverlening gaan bieden.

Programma:

- Doelstelling en uitgangspunten
- Wat verandert en wat blijft
- Structuur en systematiek
- Opdrachten en plichten gemeentebestuur
- Personenkring
- Uitbreiding van de resultaatsgebieden
- Melding, onderzoek en aanvraag
- Hulp vanuit de sociale omgeving gaat voor; hoever gaat dat?
- De aanspraak op een maatwerkvoorziening
- Vorm van de ondersteuning (onder andere PGB)
- Vordering geldswaarde en verhaal van kosten
- De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning
- Gegevensverwerking
- Handhaving en toezicht
- Overgangsrecht
- Verwante regelgeving: de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg

Dag 2
De Jeugdwet: over de indicatiestelling, het beschikbaar stellen van een voorziening en de toeleiding van een jeugdige naar die voorziening.

Op 1 januari 2015 is de stelselherziening jeugdzorg van start gaan onder het regime van de Jeugdwet. De invoering van de Jeugdwet maakt gemeenten verantwoordelijk voor de toekenning en uitvoering van op preventie gerichte ondersteuning van jongeren, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De gemeente dient daarmee zorgt te dragen voor de indicatiestelling, het beschikbaar stellen van een voorziening en de toeleiding van een jeugdige naar die voorziening.

Programma, onder meer:

- Opbouw van de Jeugdwet
- De wijze waarop gemeenten de verlening van jeugdzorg nader kunnen invullen
- Doelgroep
- Indicatiestelling
- Welke zorg wordt geleverd
- Andere organisaties die een rol spelen bij de uitvoering van de Jeugdwet
- Kwaliteit en klachtrecht
- Toezicht en handhaving
- Bekostiging
- Gegevensverwerking en privacy
- Relatie met andere wetten
- Overgangsrecht

Dag 3
De Participatiewet: een regeling voor mensen die opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt.

Het wetsvoorstel aanscherping verplichtingen en maatregelen en het wetsvoorstel inzake de wijzigingen van de invoeringswet werken naar vermogen gaan verder als de Participatiewet: een regeling voor mensen die opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt (Wwb, Wajong en Wsw).

Programma:

- Wijziging van de personenkring
- De burger is in principe zelfredzaam bij het vinden van werk
- Invoering loonkostensubsidie (begrip loonwaarde), beschut werken
- Tegenprestatie naar vermogen als uitgangspunt
- Beperking toegang Wajong en afbouw SW
- Wajongers met arbeidsvermogen niet naar de bijstand
- Wajongers zonder arbeidsvermogen blijven in de Wajong
- Aanscherping van de verplichtingen en maatregelen voor degenen die bijstand ontvangen
- Invoering kostendelersnorm in de bijstand
- Afschaffen langdurigheidstoeslag
- Invoeren eenmalige koopkrachttoeslag
- Overgangsrecht
- Verwante regelgeving: Kindregelingen en Wajong

Werkwijze
Deze leergang sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Docenten

Docenten

Erik Klein Egelink
seniorrechter inhoudelijk bij de rechtbank Gelderland

Ingeborg Lunenburg
docent en adviseur sociale zekerheid

Lieske de Jongh
advocaat werkzaam op de sectie Gezondheidsrecht bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Nijmegen

Ray Geerling
adviseur sociale zekerheid

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Xander van Mildert.