Een overzicht van de actuele stand van zaken over gebieds- en soortenbescherming.

Natuurbeschermingsrecht **

8,4 Cursisten beoordeling
Ook gegeven op:
Doelgroepen:
Advocaat, (semi) Overheidsjurist
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist, Secretaris bezwarencommissie
Aantal punten:
NOvA 10 J (PO)
Prijs: € 965,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
10
Omschrijving

Omschrijving

Het natuurbeschermingsrecht is volop in beweging. Op 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet en de Boswet. In deze tweedaagse module komt zowel gebieds- als soortenbescherming uitgebreid aan de orde.

Tijdens de eerste dag van deze module zal ingegaan worden op de soortenbescherming. Aan de orde komen vragen als: wat is beschermd, wat is verboden en vooral: hoe kan ik een ontheffing krijgen van de verboden op grond van de Wet natuurbescherming. Daarnaast komt de samenloop met bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhaving van de wet aan de orde. Ook zal worden vooruitgekeken naar het natuurbeschermingsrecht op grond van de Omgevingswet.

Tijdens de tweede dag wordt gebiedsbescherming behandeld. Ingegaan zal worden op de Natura 2000-gebieden en de beheerplannen voor deze gebieden. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag wanneer een vergunningplicht geldt en hoe deze vergunning verkregen kan worden. Verder komt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aan de ordeLeerdoelen

- Verdieping van kennis op het onderwerp natuurbeschermingsrecht;
- Direct kunnen toepassen van de opgedane kennis in uw praktijk.


Overige informatie

Programma

Programma

Dag 1: soortenbescherming
- Algemene inleiding: verhouding gebiedsbescherming en soortenbescherming en het systeem van soortenbescherming in Nederland
- Het beschermingsregime: welke dier- en plantensoorten zijn beschermd?
- Het verbodsstelsel: welke handelingen zijn verboden?
- Het ontheffingsstelsel: onder welke voorwaarden kan ontheffing van de Wet natuurbescherming worden verkregen? En welke rol spelen de gedragscodes hierbij?
- Handhaving van overtredingen
- Verhouding tot andere wetgeving (o.a. Wabo - omgevingsvergunningen - en Wro - bestemmingsplannen)
- Overgangsrecht van de Wet Natuurbescherming
- De Omgevingswet

Dag 2: gebiedsbescherming
- Het systeem van gebiedsbescherming
- Vergunningstelsel
- Natura 2000-gebieden: instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen
- Saldering, mitigatie, compensatie, gebiedsgerichte aanpak
- Programmatische aanpak stikstof (PAS)

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.