Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Verdiepingscursus Wet Markt en Overheid en EU staatssteun **
-

Verdiepingscursus Wet Markt en Overheid en EU staatssteun **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 6 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
6
6
Informatie Deze verdiepingscursus behandelt de voor de praktijk meest belangrijke aspecten van de vier gedragsregels binnen de Wet markt en overheid (WM&O) waarmee de mededingingswet is gewijzigd en de belangrijkste aspecten van het EU staatssteunrecht. Na het volgen van de cursus ben je in staat om de mededingingsrechtelijke risico’s van overheidsdeelname aan en bemoeienis met het economisch verkeer te herkennen, te beoordelen, en zo nodig te voorkomen en/of weg te nemen.

Overheidsdeelname aan het economisch verkeer kan tot concurrentievervalsing leiden. Overheden beschikken immers over publieke gelden waarmee ze marktactiviteiten zouden kunnen financieren. Private ondernemingen kunnen niet concurreren met een overheidsbedrijf dat kan putten uit dergelijke geldstromen. De WM&O heeft dan ook tot doel het tot stand brengen van zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en particuliere ondernemingen.

Vier gedragsregels Wet markt en overheid
Om concurrentievervalsing te voorkomen stelt het mededingingsrecht door middel van de WM&O en het EU staatssteunrecht grenzen aan de financiering van marktactiviteiten uit staatsmiddelen. De WM&O stelt hierbij vier gedragsregels voor overheden centraal. Een uitzondering op de gedragsregels is mogelijk indien overheden een zogenaamd algemeen belang besluit uitvaardigen.

De Autoriteit Consument en Markt heeft diverse schendingen van bijvoorbeeld de plicht om integrale kostprijs te hanteren vastgesteld. Maar ook particuliere concurrenten schromen niet om beroep te doen op de regels uit deze wetgeving en hierop een procedure te starten. Het is dan ook belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden en uitvoering van deze wetgeving en gedragsregels waar overheden zich aan moeten houden

EU staatssteunrecht
Het EU staatssteunrecht verbiedt EU-lidstaten om bepaalde ondernemingen financieel te bevoordelen, omdat dit de concurrentiesituatie in de markt negatief kan beïnvloeden. Ook kent het EU-staatssteunrecht uitzonderingen op het (staatssteun)verbod, bijvoorbeeld in de vorm van groepsvrijstellingsverordeningen. Bij de toetsing aan het staatssteunverbod zelf kunnen vragen opkomen over aspecten zoals het al dan niet bestaan van een selectief voordeel en de marktconformiteit van een overheidstransactie.

Ook het ‘klassieke’ mededingingsrecht dat bestaat uit het kartelverbod, het verbod op misbruik van een economische machtspositie en concentratiecontrole, kan van belang zijn voor overheidsbedrijven. Deze verrichten immers economische activiteiten en zijn ook gebonden aan de regels van het klassieke mededingingsrecht.

Doelgroep
De verdiepingscursus Wet markt en overheid en EU staatssteun is bedoeld voor (semi)overheidsjuristen en juridisch adviseurs van overheidsinstellingen, maar ook voor advocaten die overheden en overheidsondernemingen adviseren.

Cursusvorm
Deze cursus bestaat uit een klassikale bijeenkomst van zes uur, waarbij je met medecursisten en de docent de verdieping opzoekt met betrekking tot de aspecten van de Wet markt en overheid, het EU staatssteunrecht en het klassieke mededingingsrecht.

Docent
Joost Houdijk is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in Europees recht en mededingingsrecht. Zo adviseert en procedeert Joost over kartelafspraken en misbruik van machtspositie. Ook vertegenwoordigt hij ondernemingen en overheden in procedures voor de Europese Commissie, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Nederlandse rechter en het Hof van Justitie van de EU.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:
- Kun je de toepassingswijze van de vier gedragsregels van de Wet markt en overheid beschrijven;
- Kun je de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak omtrent het gebruik en de toepassing door overheden van het uitzonderingsinstrument van het algemeen belangbesluit benoemen;
- Kun je de laatste wetgevingsontwikkelingen op het vlak van de eventuele hervorming van de WM&O beschrijven;
- Kun je alle relevante toepassingscriteria van het EU-staatssteunverbod, inclusief de criteria van selectiviteit van staatssteun en marktconformiteit van overheidshandelen uitleggen;
- Kun je de uitzonderingsgronden die bestaan ter rechtvaardiging van een inbreuk op het staatssteunverbod (inclusief relevante groepsvrijstellingen, mededelingen en richtsnoeren) reproduceren;
- Kun je de procedures die gelden voor de handhaving van de EU staatssteunbepalingen herkennen;
- Kun je de meest recente rechtspraak van de Europese rechter (het EU Hof van Justitie in Luxemburg) en de Nederlandse rechter over de toepassing van de EU-staatssteunbepalingen duiden;
- Kun je de toepassing van het kartelverbod, het verbod op misbruik van een economische machtspositie, en van de concentratiecontroleregeling uitleggen.

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:
- 6 PO-punten
- een certificaat
Programma Programma
Het programma is als volgt opgebouwd:
- Korte inleiding
- Wet markt en overheid
o Doorberekening kosten
o Bevoordelingsverbod
o Gegevensgebruik
o Functiescheiding
- EU staatssteunrecht
- Mededingingsrecht (= antitrustrecht en concentratiecontrole)
- Praktijktips

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00