Twee onmisbare leerstukken voor de bestuurspraktijk

VSO Schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht *

8,0 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Twee onmisbare leerstukken voor de bestuurspraktijk

Doelgroepen:
Advocaat, (semi) Overheidsjurist
Ook interessant voor:
Rechtsbijstandjurist
Aantal punten:
NOvA 10 J (PO)
Prijs: € 865,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - eendaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
10
10
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Speciaal voor de (beginnende) jurist, die zich wil bekwamen in deze bijzondere capita van het bestuurs(proces)recht. Deze leerstukken nemen in elke bestuursrechtelijke procedure een prominente plaats in. Casusposities vormen de leidraad bij de behandeling van deze leerstof.

Overige informatie[/i

Dag 1: Schadevergoeding in het bestuursrecht
In het kader van de onrechtmatige overheidsdaad neemt u kennis van onderwerpen als eigen onrechtmatigheid, toerekening, causaliteit, eigen schuld en schadebeperking. Verder komen enkele belangrijke schadeposten aan de orde, zoals wettelijke rente, immateriële schade en proceskosten in bezwaar en (hoger) beroep. Bij rechtmatige overheidsdaad wordt besproken: grondslag voor nadeelcompensatie, specifieke of algemene regeling, schadeoorzaak en algemeen belang, abnormale en speciale last, inhoud en omvang van de schadevergoedingsverplichting en enkele onderwerpen van formele aard. Naast genoemde materiële aspecten besteedt u verder aandacht aan procedurele aspecten van schadevergoeding.

Dag 2: Bewijs in het bestuursrecht
Op de tweede dag van deze module staat het bewijs in het bestuurs(proces)recht centraal. Langzamerhand ontwikkelt het bewijsrecht zich ook in het bestuursprocesrecht tot een zelfstandig leerstuk. Zeker omdat de Awb geen bepalingen over bewijsrecht kent, is het van groot belang dat u de rechtspraak hier op de voet te volgt. Ook de vraag in welke fase van de bestuursrechtelijke procedure bewijs kan worden geleverd, wordt steeds belangrijker. Is dat vóór het besluit op bezwaar of kunt u ook nog in de rechtelijke fase bewijs leveren? Welke mogelijkheden zijn er voor de burger om in hoger beroep nog met nieuw bewijs te komen? Kortom; wat is de inhoud van het door de bestuursrechtelijke colleges ontwikkelde bewijsbeleid?
Bijzonder voor het bestuursrecht zijn de vergaande mogelijkheden voor de bestuursrechter om zelf feiten aan te vullen (artikel 8:69 lid 3 Awb). Aan de hand van rechtspraak en behandeling van casusposities onderzoekt u wanneer de rechter gebruik maakt van die mogelijkheid, bijvoorbeeld door een deskundige in te schakelen. Juist vanwege het grote belang van bewijsrechtelijke vragen voor de rechtspraktijk zal er veel ruimte worden geboden aan uw eigen inbreng.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze cursus:
- weet je alles van de leerstukken schadevergoeding en bewijs;
- kan je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk.

Overig
5 PO

Programma

Programma

Inhoud
Dag 1:
- Schadevergoeding en onrechtmatige overheidsdaad
- (On)zelfstandig schadebesluit
- Keuzevrijheid civiele rechter en bestuursrechter
- Artikel 8:73 en 8:73a van Awb-vordering
- Schadevergoeding en rechtmatige overheidsdaad
- Nadeelcompensatie, waaronder planschade
- Het wetsvoorstel Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Dag 2:
Inleiding- Bewijsomvang - Bewijslast
Bewijsmiddelen
Bewijswaardering- Bewijs bij punitieve sancties - Onrechtmatig verkregen bewijs
Fasering van Bewijs Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.